• znicze
  • fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • MNIEJ – smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIECEJ – czystego nieba, porządku, harmonii i piękna!
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

 Zrobmy ekologiczny raban w KoscieleW zeszłym roku ukazał się wspólny apel chrześcijańskich kościołów w Polsce poświęcony ochronie stworzenia. Na naszym portalu przypomnieliśmy wtedy ekologiczny wymiar pontyfikatu Benedykta XVI, określanego przez mainstreamowe, światowe media „zielonym papieżem”. Teraz, świat obiegła informacja, że papież Franciszek przygotowuje encyklikę poświęconą w całości problematyce środowiskowej i ekologii człowieka. To, co jeszcze nie dawno istniało na marginesie zainteresowania polskich katolików (lub inaczej: stanowiło ogromny grzech zaniechania), dzisiaj ma szansę zaistnieć w powszechnej świadomości wierzących. Czy zaistnieje?

 

Na naszym portalu zajmujemy się szerokim spektrum zagadnień popularnie określanych dzisiaj ekologicznymi lub środowiskowymi, przede wszystkim z punktu widzenia nauki społecznej kościoła, chrześcijańskiej moralności i, last but not least, franciszkańskiej wrażliwości. Czerpiemy pełnymi garściami z ekologicznego dorobku trzech ostatnich papieży. GMO, rolnictwo ekologiczne, energetyka odnawialna, zużycie zasobów, fair trade, sprawiedliwość klimatyczna, zanieczyszczenie powietrza, ubóstwo, prawa zwierząt, pro-life czy ochrona przyrody – na każdym z tych pól katolicy mogą wnieść ogromny wkład wiedzy, motywacji etycznych i praktycznego zaangażowania. W świecie bez drogowskazów, właśnie wierzący mogą być swoistym punktem odniesienia wszędzie tam, gdzie konsumpcja wiąże się ze zniszczeniem „przyrodniczego habitat” (Jan Paweł II) i oddala nas od tego co jest naszym naturalnym środowiskiem życia. Paradoksalnie, otwarcie na przyrodę i jej współczesne zagrożenia może zbliżyć nas do drugiego człowieka. Jak powiedział niegdyś jeden z katolickich publicystów, nie możemy stracić żadnego pola, w którym wiara styka się na nowo z życiem. Dlaczego nie pokazać, że za chrześcijańską wizją ekologii kryje się pozytywny i spójny projekt, w którym największą wartością przyrody jest, obok przyrody, sam człowiek? W którym ochrona przyrodniczych aspektów środowiska i naturalnych procesów jest konsekwencją ochrony życia we wszystkich jego przejawach i na każdym etapie rozwoju: nienarodzonego i dzikiego, którego deficyt tak dotkliwie odczuwamy na co dzień. A chrześcijański ekolog może z równym zaangażowaniem wspierać działania na rzecz skuteczniejszej ochrony Puszczy Białowieskiej, ograniczać jedzenie mięsa, włączyć się w międzynarodowe projekty na rzecz sprawiedliwości klimatycznej (climate justice) oraz poprzeć aktywnie europejską akcję pro-life. Nota bene największa inicjatywa na rzecz ochrony życia ("One of Us") zainspirowana została działaniami czołowej organizacji ekologicznej Greenpeace. Czy musimy biernie obrywać za powtarzane i dodajmy, bezzasadne oskarżenia, upatrujące źródła globalnego zniszczenia biosfery w biblijnym wezwaniu „czynienia Ziemi poddaną” ? Na naszym portalu proponujemy zupełnię inną interpretację tych słów ("Czyńcie sobie Ziemię kochaną"), przy czym nie tyle jest to zwykła kazuistyka, co pełniejsza wykładnia ekologicznego przesłania Ewangelii. Może dzisiaj, warto przy tej okazji pokazać działania lokalnych wspólnot misjonarzy, sióstr i zakonników w krajach globalnego południa, którzy z narażeniem życia wspierają rolników i autochtonów przed działalnością globalnych korporacji suto zaopatrujących rynki i koszyki europejskich społeczeństw. Dodajmy, nasze rynki i nasze marketowe koszyki.

Publikujemy grafiki z wybranymi cytatami osób ważnych, rozpoznawalnych, z tzw. katolickiego „mainstreamu”, na temat aktualności problematyki ekologicznej i zasadności większego zaangażowania katolików na niwie środowiska.

Warta przypomnienia jest jest także nasza inicjatywa "Lubię=Robię", w której opracowaliśmy swego rodzaju "credo" chrześcijańskiego ekologa, gdzie sprawy duchowe przenikają się z praktyką działania. O tej inicjatywie pisaliśmy szeroko na naszym portalu, eKAI, franciszkanie.pl i ekologia.pl.

Kasper Jakubowski/REFA

bartlomiej I

Dziwisz

Holownia

Hryniewicz

Chmielewska

bp. Rys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 Characters left