• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Przedstawiciele Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu byli wśród ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich uczestniczących w żoliborskim sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Hasło Kongresu: „Posłani, aby odnowić świat” ukierunkowywało obrady na refleksję w jaki sposób chrześcijanie powinni odnawiać świat dzisiaj. Przyjęty program apostolski wśród 15 wskazań zawiera również działania na rzecz ekologii i środowiska naturalnego a jako przykład właściwych działań wskazywał REFA.

Uroczystej Mszy św. dla uczestników kongresu w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie 14.06.2014 przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. W słowie rozpoczynającym Kongres, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wyraził ruchom i stowarzyszeniom podziękowanie za ich zaangażowanie w życie Kościoła i wszystko, co w to dzieło wnoszą. Wskazywał też na znaczenie ludzi świeckich w misji ewangelizowania współczesnego świata.

Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich o. Adam Schulz podkreślił, że Kongres ma być impulsem do bardziej aktywnej obecności katolików w świecie. „Obecnie pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijaństwo i chrześcijan wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii, ku odkrywaniu pozytywnej wizji naszej aktywności - odnowienia tego świata w duchu Ewangelii, przemieniania go z Chrystusem" – tak organizatorzy Kongresu wyjaśniają jego tegoroczne hasło „Posłani, aby odnowić świat”.
Ważnym punktem Kongresu było uroczyste przekazanie Programu Apostolskiego Ruchów. Specjalna publikacja prezentuje aktywność apostolską ruchów pt.: „Jak apostołują ruchy i stowarzyszenia?”. Zawiera tez prezentację różnych aktywności ruchów, w takich obszarach jak: rodzina, ochrona życia, ewangelizacja, apostolstwo poprzez formację, ekologia, kultura, mass-media, gospodarka, polityka czy pomoc dzieciom i młodzieży oraz starszym, ubogim i chorym.

Ekologia prezentowana jest w 10. punkcie programu i wśród praktycznych działań wymienia m.in. właściwe kształtowanie świadomości i wrażliwości na środowisko i piękno stworzenia, dbanie o ekologiczny styl życia, o jakość żywności i właściwy wypoczynek. Mówi też o propagowaniu pełnej wizji zagadnień ekologicznych obejmującą zarówno troskę o przyrodę jak i autentyczne potrzeby ludzkie oraz zaleca współprace z chrześcijańskimi organizacjami ekologicznymi i tu wymieniony jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.
Uczestnicy Kongresu wysłuchali też wystąpień nawiązujących do tematyki Kongresu. Abp Józef Kupny, który przewodniczy Radzie Episkopatu ds. Społecznych poruszył kwestię zaangażowania społecznego ruchów, będącego przejawem troski o ubogich. Za papieżem Franciszkiem zachęcał, by świeccy mieli „wyobraźnię miłosierdzia i zawsze ją praktykowali”. Wskazywał, że członkowie ruchów powinni czuć się przynagleni do niesienia pomocy materialnej ale także do gorliwego świadectwa wiary, które może być „lekarstwem” na ubóstwo duchowe i moralne.
Rudolf Kałwak z ruchu Focolari przedstawił swą pracę zawodową jako apostolstwo a Beata i Tomasz Strużanowscy z Kościoła Domowego ruchu Światło-Życie mówili o rodzinie jako podstawowym miejscu formacji chrześcijańskiej. 

Z kolei Prymas Polski abp Wojciech Polak podjął temat „Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tyle zła?”. Mówił, że Kościół jest święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia. Wskazywał na istnienie w związku z tym „stałego napięcia egzystencjalnego”. Dostrzeżenie i zaakceptowanie owego stałego napięcia egzystencjalnego - świętości i grzechu nie powinno prowadzić do postawy lekceważącej zło, ani też do postawy fatalistycznej. Musi raczej motywować do podjęcia zmagania o świętość Kościoła, by był on wierny Chrystusowi i Ewangelii. Prymas stwierdził też, że pytanie o miłość do Kościoła w obliczu takiego czy innego zła, skandalu, słabości i przejmującego nieraz oporu, to ostatecznie pytanie o naszą wrażliwość, współodczuwanie i odpowiedzialność, by „nie walczyć z ofiarami zła, ale ze złem”.

Obecnie w Polsce działa na szczeblu ogólnokrajowym - 150 ruchów i stowarzyszeń katolickich, a na szczeblu bardziej lokalnym - ponad tysiąc. W sumie zaangażowanych jest w nie 2,5 mln Polaków. Pierwszy Kongres Ruchów i Stowarzyszeń odbył się w 1994 r. i pomógł w odczytaniu miejsca i roli ruchów w Kościele w Polsce. Drugi Kongres (2000) był czasem odczytywania miejsca i roli ruchów w życiu społecznym oraz w Europie. Trzeci, który trwał dwa lata (2005-2007), poświęcony był nowym wyzwaniom apostolskim w różnych obszarach zaangażowania ruchów. Organizatorem IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Powstała ona w czerwcu 1990 r. jako owoc wcześniejszej – trwającej od 1978 r. – współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego.
sj