logo wneCzy możemy produkować prąd w naszych domach na własny użytek? Czym jest energetyka obywatelska? Kim jest prosument? To pytania, które coraz częściej przebijają się do debaty publicznej w Polsce. Prace nad, spóźnioną już kilka lat, ustawą dotyczącą odnawialnych źródeł energii, nadal przeciągają się, ale zmiany sposobu produkcji prądu w naszym kraju nie da się już zatrzymać. Daje temu wyraz rosnący z dnia na dzień w siłę ruch społeczny „Więcej niż energia”. Również Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu dołączył do już ponad 50 organizacji, instytucji i samorządów popierających ruch energetyki obywatelskiej.

Energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska to odpowiedź na wyzwania związane z koniecznością ograniczania emisji gazów cieplarnianych przy produkcji energii. Międzynarodowe gremia, jak Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), dochodzą do konsensusu, że jeśli chcemy powstrzymać pogłębiające się zmiany klimatu oraz zużywać nadal tyle energii, ile obecnie, to musimy niezwłocznie zmienić sposób jej wytwarzania i wykorzystywania. Podkreślił to również kilkukrotnie w Encyklice "Laudato Si" papież Franciszek. Kierunek, w którym należy podążać, to inwestycje w technologie oparte na odnawialnych źródłach energii. To jedna rzecz. Druga to zwiększenie efektywności energetycznej, czyli innymi słowy, oszczędne gospodarowanie już wyprodukowaną energią. Trzecia, najważniejsza z punktu widzenia obywatela, sprawa, to uzyskanie możliwości produkowania własnej energii. To sedno energetyki obywatelskiej.

Obecnie jesteśmy jedynie konsumentami energii – płacimy za prąd kilku największym gigantom energetycznym, które zdominowały rynki produkcji i dystrybucji energii. Co więcej, jest to energia pochodząca przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych, których mamy coraz mniej, a ich spalanie zwiększa globalny efekt cieplarniany, w konsekwencji prowadząc do wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

Energetyka obywatelska, zwana inaczej rozproszoną lub zrównoważoną, ma bazować na odnawialnych źródłach energii i angażować obywateli w cały proces. W tym podejściu obywatel to prosument – a więc producent energii i jednocześnie jej konsument.

Procesowana obecnie w Parlamencie RP ustawa ma zagwarantować m.in. opłacalność produkcji energii przez obywateli w Polsce. Kwestie sporne pomiędzy rzecznikami ruchów obywatelskich a rzecznikami interesów firm energetycznych dotyczą m.in. cen gwarantowanych dla prosumentów. Ruchy obywatelskie postulują, aby stawka gwarantowana dla kilowatogodziny wyprodukowanej przez prosumenta była taka sama jak dla koncernu. Takie ruchy jak „Więcej niż energia” i proponowane przez ruch sposoby działania i mobilizacji, mogą skutecznie wpłynąć na decydentów politycznych, aby te korzystne dla obywateli zapisy na pewno w ustawie się znalazły.

W Polsce mamy ogromy potencjał na rozwój energetyki obywatelskiej. W Danii i Niemczech model ten świetnie się sprawdził i jest podstawą przechodzenia gospodarek tych krajów na niskoemisyjność. W Polsce warunki techniczne do zainstalowania tzw. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) ma co najmniej 4 miliony budynków. Pomimo tego w ciągu ostatnich 10 lat powstało jedynie ok. 230 000 mikroinstalacji, z których 98% to instalacje do produkcji ciepła. Problemem są bariery administracyjne i prawne, które blokują rozwój takiej energetyki, stąd wielka nadzieja pokładana w ruchu „Więcej niż Energia”.

Na rozwoju energetyki obywatelskiej skorzystają wszyscy – mieszkańcy miast i wsi, samorządy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie i każdej gminie.

Jej rozwój przyczyni się do stworzenia tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, dzięki ograniczeniu zależności od dostaw surowców energetycznych zza granicy. Dla osób i grup chętnych do założenia mikroinstalacji OZE przewidziane są dotacje od państwa – taki program dotacji obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ruch "Więcej niż energia"

Ruch „Więcej niż energia” został zainaugurowany 9 czerwca 2015 r. w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Zapoczątkowały go organizacje pozarządowe, które w swoich kampaniach od kilku lat zajmują się kwestią pozyskiwania i użytkowania energii. Powstanie ruchu jest odpowiedzią na ogromne poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Badania opinii publicznej pokazują, że ponad 88 % Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Aby pokazać społeczne poparcie dla tego postulatu na stronie www.wiecejnizenergia.pl oraz na wydarzeniach plenerowych zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i efektywności energetycznej. W sierpniu akcję poparło już blisko 16 000 osób, a ich liczba stale rośnie. Naszych czytelników i sympatyków zachęcamy do podpisaniu apelu oraz lektury raportu Fundacji ClientEarth Polska pt. „Energetyka Obywatelska", z którego można dowiedzieć się, jak funkcjonuje energetyka obywatelska w innych krajach. Na naszej stronie i profilu FB będziemy informować o podejmowanych wspólnie akcjach.

E.Ś.