• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Papież Franciszek 1.01.2015 r. skierował do całego świata życzenia pokoju oraz specjalne orędzie, w którym  apeluje o przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wyzysku człowieka przez człowieka. Pokazuje zatem nowe formy niewolnictwa, ich przyczyny oraz konkretne środki zaradcze. A odpowiedzią na „globalne niewolnictwo” winno być budowanie „globalnej solidarności”; trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność, bowiem – zdaniem Franciszka – jedną z głównych przyczyn niewolnictwa jest obojętność i powszechna bierność wobec tego zjawiska.

„Jak realizować rolnictwo bez szkodzenia środowisku? Co zrobić, żeby uprawianie ziemi było jej strzeżeniem?” – pytał papież Franciszek rolników i zachęcał, by odnaleźć na nowo miłość do ziemi jako «matki»”, by strzec ziemi, zawierając z nią przymierze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg, źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej oraz by tworzyć rolnictwo socjalne o ludzkim obliczu, na co składają się mocne, żywotne więzi między człowiekiem a ziemią. Bo „Ziemia daje nam owoce, ale ma też dla nas wartość: ziemia chroni nasze zdrowie, jest siostrą i matką, która nas leczy i uzdrawia

Zaangażowanie w ochronę środowiska nie jest domeną zielonych, a przejawem chrześcijaństwa – mówił papież. Zachęcał, aby w otaczającym świecie przyrody widzieć twórcze działanie Boga, pracę Stwórcy nieustannie ożywiającego stworzenie. Franciszek wyjaśniał, że odpowiedzią na stworzenie jest nasza praca, aby go strzec, unikając postawy właścicieli stworzenia, aby odnaleźć się w roli mądrych zarządców i gospodarzy. Papież podkreślił, że zangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest naszą odpowiedzialnością. Przestrzegał przed byciem „chrześcijaninem, który nie troszczy się o świat stworzony”. 

Prezentujemy encyklikę Laudato si' jako wielkie przesłanie o aktualności patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu. Dokument przesiąknięty jest jego duchowością, będąc jednocześnie inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Poniższy tekst został opracowany przez o. Stanisława Jaromiego, inicjatora powstania portalu chrześcijańskich ekologów ŚwiętoStworzenia.pl, oraz przekazany mediom na oficjalnej polskiej prezentacji encykliki. Laudato si' możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego, napisany przez papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu. 

Wielka pielgrzymka papieża Franciszka do najuboższych krajów Ameryki Południowej przyniosła wiele wspaniałych spotkań i przemówień. Wśród nich szczególne znaczenie ma spotkanie z ruchami obywatelskimi i całym tamtejszym różnorodnym trzecim sektorem. Franciszek przemawiając do uczestników 2. Światowego Spotkania Ruchów Ludowych, zaproponował trzy główne zadania: przewartościowanie roli gospodarki ku służbie ludziom, zjednoczenie narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz obrona Matki Ziemi. Prezentujemy pełny tekst papieskiego przesłania, będącego cenną aktualizacją społecznej nauki Kościoła.

pope FrancisPapież uczestniczył w Watykanie w spotkaniu na temat roli w miast w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i niewolnictwu ludzi. Na zaproszenie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych spotkali się burmistrzowie wielkich miast planety i ONZ, by wymienić się dobrymi praktykami. Po raz pierwszy dyskutowało na ten temat ponad 60 burmistrzów z całego świata. Franciszek odniósł się do encykliki Laudato si', podkreślając jej wymiar społeczny. Kolejny raz zaapelował o ekologiczne nawrócenie. Wyraził nadzieję, że świadomość koniecznej troski o stworzenie będzie wzrastać i odwróci trendy wyniszczające naszą planetę. 

Powszechna komunia stworzeń, ekologia integralna, solidarność zewnątrz- i wewnątrzpokoleniowa oraz nawrócenie ekologiczne to według abpa Stanisława Gądeckiego główne tematy encykliki papieża Franciszka. Te  4 zagadnienia wchodzą w skład ekologii chrześcijańskiej, zwanej tam „troską o wspólny dom”. To ważne obszerne kazanie przewodniczący polskiego episkopatu wygłosił w czasie uroczystości patronalnych ku czci św. Rocha w miejscowości Mikstat w Wielkopolsce 16 sierpnia 2015 r. Zachęcał w nim też do mocniejszej edukacji ekologicznej. Prezentujemy u nas pełny tekst tego kazania.

Pierwszą ekokatechezą papieża w USA był przejazd z lotniska małym fiatem zamiast potężną limuzyną. Potem było jeszcze mocniej: przemówienia w kongresie USA, na forum ONZ i na Światowym Spotkaniu Rodzin już uznano za historyczne. Były rozwinięciem tez z encykliki Laudato si’ i projektu ekologii integralnej. Prezentujemy wybrane cytaty z owych wystąpień. Wymagają one szczegółowej analizy i debaty; jedne są kierowane do polityków, działaczy międzynarodowych i liderów gospodarczo-społecznych, inne do katolików i naszych hierarchów. Wszystkie wołają o zaangażowanie na rzecz troski o świat jako nasz wspólny, jedyny dom.

W Keni i Nairobi papież mówił o nadchodzącym szczycie klimatycznym, o roli integracji miast przyjaznych dla środowiska i wszystkich mieszkańców, o nowych formach kolonializmu i globalizacji obojętności.  Franciszek nawiązuje do swojej encykliki i zauważa, że kryzys ekologiczny wymaga większej wrażliwości w relacji człowieka z naturą. Naszym obowiązkiem jest to, by przekazać jej piękno przyszłym pokoleniom oraz sprawiedliwie zarządzać jej darami – wskazał. Takie wartości są głęboko zakorzenione w afrykańskiej duszy – zauważył papież. W biurze ONZ w Nairobi Franciszek wypowiedział ważne słowa o porozumieniu na COP21.

Papież Franciszek zachęcał, aby nie tracić nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Wśród pozytywnych wydarzeń roku 2015 Franciszek wymieniał sukces COP21 i pisał, że zanieczyszczenie wody i powietrza, masowa eksploatacja lasów, zniszczenie środowiska są często wynikiem obojętności człowieka wobec innych, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Podobnie zachowanie człowieka wobec zwierząt ma wpływ na jego relacje z innymi.

Publikujemy papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony po raz 2 w Kościele katolickim razem z innymi Kościołami na świecie. Franciszek pisze w nim, że troska o wspólny dom jest uczynkiem miłosierdzia – „nowym dziełem miłosierdzia” (sic!). Papież zachęca nas tym samym do rachunku sumienia i skruchy, a wraz z nimi do konkretnego ekologicznego zadośćuczynienia i zmiany kursu”. To musi być przełożone na konkretne postawy i zachowania okazujące więcej szacunku dla stworzenia – pisze zdecydowanie Franciszek.

W ekumenicznym spotkaniu w Malmo papież mówił o odpowiedzialności chrześcijan za ochronę stworzenia. „Nasz styl życia, nasze zachowanie muszą być zgodne z naszą wiarą” – stwierdził Franciszek. Dzień wcześniej w trakcie ekumenicznego nabożeństwa podkreślono wspólną odpowiedzialność luteran i katolików za środowisko naturalne oraz konieczność współpracy w dziedzinie ekologii. Obchody 500-lecia reformacji pokazują, że chrześcijanie cały czas muszą poszukiwać drogi do jedności. A jednym z wielu naglących dziś wyzwań jest solidarna troska wszystkich o wspólny dom.

„Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” – przypomniał Franciszek na spotkaniu PAN i mówił, że „do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”, zwrócił też uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, szukających jedynie zysku. „Mimo to nie traćmy nadziei” – mówił do naukowców, wśród których był Stephen Hawking.

W środowej katechezie papież – Piotr naszych czasów – przypomniał fragment listu św. Piotra Do Rzymian. Zwrócił uwagę, że nieraz traktujemy stworzenie jak naszą własność, którą możemy wykorzystywać według swojego uznania i z której przed nikim nie będziemy musieli się rozliczać”. Św. Piotr „przypomina nam, że stworzenie jest wspaniałym darem, który Bóg złożył w nasze ręce”. Franciszek zwrócił uwagę na zerwaną komunię z Bogiem, czego skutki widzimy w degradacji środowiska przyrodniczego. Ludzka pycha, wykorzystując stworzenie, niszczy – dodał papież. Naruszyliśmy pierwotną jedność, doprowadziliśmy do skażenia stworzenia”.

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała apel pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”. W radzie zasiada 10 przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Celem jej pracy  jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. „Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w której nie mitologizuje się ziemi, zwierząt i przyrody, ale wpisuje troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia” – czytamy w apelu. Połączenie troski o przyrodę z realistyczną troską o godność ludzką jest warunkiem koniecznym do wzięcia odpowiedzialności za harmonijny rozwój świata”.

jesien kwiat 200pxEncyklika Laudato si' staje się coraz częściej punktem wyjścia do apeli o większe zaangażowanie chrześcijan w trosce o środowisko i rozwiązywanie lokalnych problemów. Po ekologicznym apelu z Płocka, bp kielecki Jan Piotrowski wystąpił z mocnym listem do diecezjan, aby obudzili w sobie wrażliwość na świat, którego są częścią. Przychylnie patrzy na inne organizacje, które stawiają sobie ten cel. Apeluje o zdecydowanie w walce ze smogiem, aby nie truć siebie i bliźnich. Wzywa o większą wrażliwość na sprawy zwierząt. I przypomina praktyczne wskazówki z ekoencykliki, które każdy może wcielić w życie.

Papież przestrzegł przed „złotym cielcem” naszych czasów – wydajnością. Na jej ołtarzu poświęcamy wartości fundamentalne, takie jak demokracja, sprawiedliwość, wolność, rodzina i środowisko. Przemawiając do uczestników Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, wskazał na przyczyny powodujące dziś wykluczenie społeczne. Jeśli najważniejszym celem staje się zysk, to nieuchronnie wzrastają nierówności i niszczenie naszej planety przez nadmierne jej wyzyskiwanie. Nie są one jednak nieuniknione. Zależą od różnych zachowań indywidualnych i reguł ekonomicznych, jakie dane społeczeństwo sobie nadaje.

„W obliczu globalnego wyniszczania środowiska proszę was, jako synów Biedaczyny, abyście weszli w dialog z całym stworzeniem, użyczając mu waszego głosu dla uwielbiania Stwórcy i, jak to czynił św. Franciszek, troszczcie się o nie w sposób szczególny, przekraczając wszelkie kalkulacje ekonomiczne czy też irracjonalny romantyzm. Włączajcie się we wszelkie inicjatywy na rzecz troski o wspólny dom, pamiętając zawsze o ścisłej relacji, która istnieje między ubogimi i kruchością planety, między ekonomią, rozwojem, troską o stworzenie i opcją na rzecz ubogich” – mówił Franciszek do franciszkanów. Oto tekst tego przemówienia.

„Rodzi się zatem konieczność podjęcia wspólnych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice «Laudato Si’», ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierając m.in. przykazanie «Nie zabijaj»” – piszą biskupi z Wrocławia, Legnicy i Świdnicy i apelują, by „sięgnąć do serca człowieka, bo każda nasza decyzja i każdy czyn, pociągają za sobą konkretne konsekwencje, a ponieważ jako rodzina ludzka zamieszkujemy wspólny dom, czy tego chcemy, czy nie – konsekwencje naszych wyborów bardzo szybko do nas wracają”. 

Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju – to tytuł orędzia na światowy dzień pokoju 1.01.2018 r. Franciszek podkreśla, że tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów uciekających od biedy spowodowanej m.in. degradacją środowiska, a wszyscy mają takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi. Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli wielu ludzi podziela «marzenie» o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, a nasza ziemia prawdziwym «wspólnym domem»”. Oto pełny tekst papieskiego orędzia.

Mocna katecheza społeczno-ekologiczna i przesłanie encykliki Laudato si’ towarzyszyło pielgrzymce papieża Franciszka do Peru w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Szczególne były jego spotkania z mieszkańcami Amazonii. Prezentujemy papieskie przesłanie do mieszkańców Amazonii – jest ono ważne, bo wyznacza społeczną, ekologiczną i teologiczną perspektywę myślenia o tym wyjątkowym regionie, jak i o wszystkich bezcennych ekosystemach świata. Franciszek, który wyjątkowo dobrze słyszy płacz Ziemi i jęk ubogich, wzywa i nas do refleksji i solidarnej odpowiedzialności za świat jako wspólny dom dla wszystkich.

Oto orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek zachęca w nim do krzewienia dziennikarstwa pokoju, bez udawania, wrogiego fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom. „Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu”, poszukujące prawdziwych przyczyn konfliktów, zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej. Orędze kończy się niezwykłą modlitwą – papieską aktualizacją modlitwy franciszkańskiej.

Świat stworzony jest milczącym świadkiem oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. Taki mocny opis znajdziemy w papieskim orędziu na Wielki Post. Jakie mamy środki do walki z licznymi zakłamaniami naszych czasów? Polecamy lekturę papieskiego orędzia, zwłaszcza rady papieża Franciszka na to, „Co robić w tej sytuacji”.

O powołaniu do świętości, zagrożeniach w jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii, cechach świętości w świecie współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, czujności i rozeznaniu pisze papież Franciszek w swojej trzeciej adhortacji apostolskiej: „Gaudete et exsultate” – „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5,12). Jej tekst został zaprezentowany 9.04.2018 r. Oto kilka wątków dokumentu ważnych dla chrześcijan zaangażowanych społecznie, drogowskazy w drodze do świętości, ale też zagrożenia i tematy do przemyślenia. I podstawowe przesłanie: Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości (GE 32). 

Franciszek do katolickich ekologów z całego świata mówił, że polecenie, jakie Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem w ruinie jest nasza planeta, która pilnie potrzebuje naprawy. Ponownie zwrócił uwagę na potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji oraz wspólnych działań na rzecz ekologii integralnej. Oto tekst wystąpienia papieża. Na specjalnej audiencji wysłuchało go ponad 300 uczestników międzynarodowej konferencji w Watykanie, w tym przedstawiciele REFA Kasper Jakubowski i o. Stanisław Jaromi.

O zapewnienie wszystkim dostępu do wody pitnej oraz troskę o źródła, rzeki, zbiorniki wodne, morza i oceany oraz ich różnorodność biologiczną zaapelował papież w swoim przesłaniu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest on obchodzony wspólnie z chrześcijanami prawosławnymi oraz członkami innych Kościołów i wspólnot kościelnych. Franciszek polecił także modlitwom wiernych młode pokolenia, „aby coraz bardziej poznawały i szanowały wspólny dom, pragnąc zatroszczyć się o podstawowe dobro wody z korzyścią dla wszystkich”. Oto pełny tekst papieskiego ekoprzesłania z 1 września 2018 r.

Biskupi z różnych stron świata podpisali 20.09.2018 r. w Rzymie deklarację, w której wezwali rządy państw do „podjęcia ambitnych i natychmiastowych działań, by przeciwstawić się i przezwyciężyć niszczącym skutkom kryzysu klimatycznego”. Apel został wystosowany przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Liderzy kościelni z konferencji episkopatów z różnych krajów i kontynentów nawołują do wprowadzenia w życie Porozumienia Paryskiego dla dobra ludzkości i naszej planety. Prezentujemy pełny tekst tego dokumentu z przesłaniem sprawiedliwości klimatycznej.

„Bądźcie teologami i ekologami, stającymi na gruncie ekologii integralnej. Bo: «Wszystko jest ze sobą powiązane». [...] Musimy [...] uznać nasze grzechy przeciw rzeczywistości stworzonej, które ranią Stworzyciela – naszego Boga, w którego wierzymy. Trzeba nawrócenia ekologicznego i podjęcia bardziej kontemplatywnego stylu życia, unikając obsesji na tle konsumpcji (LS 222). Miejmy na uwadze nasz wspólny dom – Ziemię i wszystkich ją zamieszkujących!” – mówił w dzień św. Franciszka, patrona ekologów, arcybiskup katowicki Wiktor Skworc w homilii w czasie inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym w Katowicach.