• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Polscy biskupi w sprawach ekologicznych mówią głosem papieża Franciszka. Na dzień liturgicznego święta św. Franciszka 4 października 2018 r. proponują list pasterski pt. „W trosce o wspólny dom”. Wielokrotnie cytując encyklikę Laudato si’ przedstawiają swój punkt widzenia w głównych tematach ekologicznych ze smogiem i ochroną klimatu na czele oraz podają katalog grzechów ekologicznych. Na koniec dziękują tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska oraz proszą Patrona Ekologów, aby pomógł nam być dobrymi stróżami Bożego stworzenia, aby wspólny dom, jakim jest ziemia, służył nam i przyszłym pokoleniom.

Z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka 10.12.2018 r. w Katowicach odbyło się sympozjum „Troska o klimat i pomyślna przyszłość społeczeństw” (Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society) zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych. Po cyklu wykładów i dyskusji ogłoszono wspólne memorandum, w którym naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu i realizacji postanowień porozumienia paryskiego. Prezentujemy wykład ks. prymasa i memorandum.

Pokój jest rezultatem wspaniałego projektu politycznego, opartego na wzajemnej odpowiedzialności i współzależności istot ludzkich. Ale jest także wyzwaniem, które każdego dnia domaga się akceptacji. Pokój jest nawróceniem serca i duszy i łatwo można rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego i wspólnotowego, w tym pokój ze światem stworzonym, odkrywając wspaniałość Bożego daru oraz część odpowiedzialności, jaka spada na każdego z nas jako mieszkańców świata, obywateli i twórców przyszłości – tak pisze papież Franciszek w swym orędziu na rok 2019. Prezentujemy jego pełny tekst.

Ekologia jest głównym przesłaniem papieskiego przesłania na Wielki Post w 2019 roku. Franciszek przypomina, że post uczy przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, by zaspokoić własną chciwość, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlitwa pomaga wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Jałmużna to porzucenie nierozsądnego stylu życia i gromadzenia wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. Oto tekst orędzia podpisanego symbolicznie w święto św. Franciszka z Asyżu.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ogłosił rok 2019 rokiem troski o stworzenie. Jego Synod przyjął specjalny dokument, który publikujemy w całości. Mówi on o zmianach klimatycznych, zanieczyszczeniu środowiska, anomaliach atmosferycznych jako widocznych skutkach postępującej ingerencji człowieka w stworzenie. Przypomniano, że Kościoły są powołane do działań w teologii, edukacji i gospodarce. Odwołano się do biblijnej historii stworzenia człowieka, do jego odpowiedzialności za stworzenie oraz wskazano szereg konkretnych zaleceń, jak gospodarowanie w parafii, w kościołach, ich otoczeniu czy na cmentarzach.  

O nawróceniu ekologicznym, skromnym życiu, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, promowaniu wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, trosce o zielone przestrzenie, ograniczaniu zużycia plastiku, szerzeniu wiedzy o zmianach klimatu, motywowaniu polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu, promowaniu odnawialnych źródeł energii, zbiórkach odpadów trudnych do recyklingu, budowaniu świadomości realnego zagrożenia smogiem oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialności za świat, dniach modlitwy o ochronę stworzenia i znaczeniu wolontariatu przeczytamy w liście biskupów na Niedzielę Miłosierdzia.

Stworzenie to miejsce spotkania i dzielenia się, ale egoizmy i interesy uczyniły z niego teatr rywalizacji i konfliktów. Mamy stały wzrost degradacji środowiska, zanieczyszczenia, nieprzerwane stosowanie paliw kopalnych, intensywną eksploatację rolniczą, wytrzebienie lasów, a przy tym wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, pustynnienie gleby, topnienie lodowców, brak troski o wodę oraz kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie, życiu ludzi i zwierząt. Czujmy się zaangażowani i odpowiedzialni! – to niektóre myśli z nowego papieskiego orędzia. U nas jego pełny tekst.

Rośnie świadomość grożącej katastrofy klimatycznej. Doniesienia naukowe potwierdzają: człowiek odpowiedzialny jest za rosnącą temperaturę na Ziemi, gdyż energetyka, przemysł, rolnictwo, lotnictwo prowadzą do emisji miliardów ton dwutlenku węgla do atmosfery. Spotkanie na 23.09.2019 r. zwołał Sekretarz Generalny ONZ António Guterres w nadziei na ambitniejsze działania dla ochrony klimatu ze strony rządów, biznesu, organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego. Papieskie wideoprzesłanie mówi o trzech wartościach moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwadze. U nas jego pełny polski tekst.

W obliczu ekstremalnego zagrożenia globalnym ociepleniem i wyczerpaniem zasobów naturalnych chcemy bronić dżungli amazońskiej. Stąd pochodzą ujęcia wody dla większości terytorium Ameryki Południowej, obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie i regulacja klimatu na poziomie globalnym, ogromna różnorodność biologiczna i wielka rozmaitość społeczna ludzkości i całej Ziem Dlatego też zobowiązujemy się do życia według ekologii integralnej, w której wszystko jest ze sobą powiązane, rodzaj ludzki i całe stworzenie. To początek niezwykłego przesłania z 20.10.2019. 

Integralne nawrócenie, obrona życia, ziemi i rdzennych kultur Amazonii, posługa stróża „wspólnego domu” oraz definicja grzechu ekologicznego i długu ekologicznego to główne idee ekologiczne w dokumencie końcowym Synodu Biskupów dla Amazonii. Amazonia jest dziś zranionym i zdeformowanym pięknem, miejscem bólu i przemocy – piszą ojcowie synodalni, dodając: „Nasza planeta jest darem od Boga. Wiemy również, że żyjemy w obliczu bezprecedensowego kryzysu społeczno-środowiskowego. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, aby móc odpowiednio zareagować”.

Eksperci episkopatu oceniają eksperymenty prowadzące do wyhodowania metodą hybrydową tkanek i organów do transplantacji. Przypominają, że cel nie uświęca środków i występując w obronie godności człowieka, upominają się o los zwierząt. Bo bioetyka katolicka stoi na stanowisku, że zwierzęta mają swoje naturalne prawa wynikające z ich miejsca w porządku stworzenia i trzeba stosować takie metody, które pozwalają zastąpić je w badaniach bądź testach oraz radykalnie minimalizować ból i wszelkie trwałe urazy, jakich mogą one doświadczać, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy ich dobrostanu. 

Papież Franciszek w orędziu na 53. Światowy Dzień Pokoju podkreśla, że pokój to droga nadziei, którą należy wspólnie budować. Przypomina, że wojny niszczą braterstwo między ludźmi, oraz podkreśla znaczenie dialogu i solidarności, poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności za nasz wspólny dom. Apeluje również o nasze nawrócenie ekologiczne. Zachęca do wiary w możliwość osiągnięcia pokoju, wyjścia poza strach i patrzenia na siebie nawzajem jako na dzieci Boże i braci. To inspirujące przesłanie dla chrześcijańskich ekologów i wszystkich ludzi dążących do pokoju i ochrony środowiska naturalnego.

Kryzys ekologiczny jest wezwaniem do nawrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia – głosi abp Stanisław Gądecki z okazji stulecia Lasów Państwowych. Nawiązując do ekoencykliki papieża Franciszka, przekonywał, że człowiek powinien troszczyć się o świat, rozwijać własną kreatywność i entuzjazm, dbać o ekologię środowiska naturalnego i ekologię serca. Zauważył też, iż problem ekologiczny dotyka każdego człowieka, jest problemem społecznym i nie wystarczy indywidualne zaangażowanie, lecz konieczne jest połączenie wszystkich sił i jedność w działaniu.

Oto poczwórny sen papieża zapisany w tekście adhortacji Querida Amazonia. Ma on wymiar społeczny (Marzę o Amazonii walczącej o prawa najuboższych, rdzennych ludów, gdzie ich głos byłby wysłuchany, a ich godność była promowana), kulturowy (by jaśniało człowiecze piękno), ekologiczny (o Amazonii, która zazdrośnie strzegłaby zdobiącego ją piękna przyrody, obfitującego życia, napełniającego jej rzeki i puszcze) i duszpasterski (o wspólnotach chrześcijańskich zdolnych dać Kościołowi nowe oblicza o cechach amazońskich). Prezentujemy ekotreści z nowego dokumentu papieża Franciszka ogłoszonego 12.02.2020.

Mamy wielki apel o poszanowanie daru Bożego, jakim jest woda. „Kwestia odpowiedzialnego podejścia do problematyki wody ma wymiar moralny. Jest też naszym chrześcijańskim świadectwem wobec świata” – napisali trzej śląscy biskupi w słowie na Światowy Dzień Wody (22.03). Jego motto brzmi: „Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy”. Autorzy wzywają do gromadzenia deszczówki, respektowania naturalnych terenów zalewowych, roztropności w asfaltowaniu naszych miast i wsi, bo „Nie wolno zabetonowywać naszej ziemi, bo woda musi do niej wrócić, by dalej móc nam służyć”.

Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie... Tak mówił papież Franciszek w homilii poprzedzającej nadzwyczajne błogosławieństwo „Urbi et Orbi”, związane z pandemią COVID-19. Modlitwa na pustym placu św. Piotra była transmitowana na cały świat. Papież inspirując się Ewangelią, przeprowadził nasz rachunek sumienia i pytał: jak być zdrowym na chorej planecie? Polecamy tekst do osobistej medytacji.

Podpis papieża FranciszkaPotrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju. Każde pojedyncze działanie ma swoje konsekwencje dla innych, ponieważ wszystko jest połączone we wspólnym domu. Czy zmienimy styl życia, który pogrąża tak wielu w ubóstwie, zachęcając się do umiaru i sprawiedliwego podziału zasobów? Czy jako wspólnota międzynarodowa podejmiemy niezbędne środki, aby powstrzymać niszczenie środowiska? Czy globalizacja obojętności będzie nadal wytyczać naszą drogę? Nad tymi  kwestiami zastanawia się papież Franciszek w tekście z 17.04.2020 r. 

Żyjemy we wspólnym domu jako jedna rodzina ludzka w różnorodności biologicznej z innymi stworzeniami – mówił Franciszek 22.04.2020 r. w katechezie środowej. Papież nawiązał do obchodzonego po raz 50 z inicjatywy ONZ Światowego Dnia Ziemi i wyraził uznanie dla ruchów i inicjatyw ekologicznych. Przypomniał, że brak troski o świat stworzony jest grzechem przeciwko ziemi, przeciwko naszemu bliźniemu i ostatecznie przeciwko Stwórcy. Kolejny raz apelował o nawrócenie ekologiczne, aby zapobiec katastrofie naszego domu, i o działania międzynarodowe, krajowe i lokalne. Skierował też specjalne ekoprzesłanie do Polaków.

Papież Franciszek opublikował kolejne ekoorędzie. Znów wzywa do nawrócenia i opamiętania ekologicznego. Przypomina, że Ziemia doświadcza skutków brutalnej konsumpcji, gdyż zniszczyliśmy naszą relację ze Stwórcą. „Zniszczenie różnorodności biologicznej, zawrotny wzrost liczby katastrof klimatycznych, nierównomierny wpływ obecnej pandemii na najuboższych i najsłabszych, to dzwonki alarmowe w obliczu niepohamowanej zachłanności konsumpcji” wylicza Ojciec Święty i wspiera apel ONZ o ochronę 30% powierzchni Ziemi dla powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. U nas pełny tekst orędzia.

economy of Francesco

Franciszek po raz kolejny pokazał aktualność franciszkańskiej tradycji, tym razem akcentując jej walory dla pokonania obecnego kryzysu społeczno-ekonomicznego. Mówił o tym w przemówieniu do uczestników spotkania „Ekonomia Franciszka”. To międzynarodowe spotkanie odbyło się online w dniach 19-21.11.2020 r. Ponad 2000 młodych uczestników z prawie 115 krajów poznawało duchowość franciszkańską, słuchało ekspertów i dyskutowało o roli młodych katolików w odnowie świata. Gospodarzem wydarzenia był biskup Asyżu. Publikujemy pełny tekst orędzia papieskiego.

Kolejny rok, który zaczynamy z papieskim orędziem na Światowy Dzień Pokoju. To słowa o troskliwości, pokoju i ochronie stworzenia! Tłumaczą sens kryzysu pandemicznego, pokazują perspektywę duchową oraz zasady nauki społecznej Kościoła. Troskliwość jako promowanie godności i praw osoby, dbanie o dobro wspólne poprzez solidarność i ekologię. By w tym czasie, w którym łódź ludzkości, wstrząsana burzą kryzysu, płynie mozolnie w poszukiwaniu spokojniejszego horyzontu, ster godności osoby ludzkiej i „kompas” podstawowych zasad społecznych pomógł nam płynąć bezpiecznym i wspólnym kursem...

Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego: są zdradą religii. A my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii – mówił papież Franciszek 6 marca 2021 r. w starożytnym Ur, gdzie odbyło się międzyreligijne spotkanie. I wołał: My, bracia i siostry różnych religii, znaleźliśmy się tutaj, w domu, i stąd, razem, pragniemy dołożyć wszelkich starań w spełnienie marzenia Boga, aby rodzina ludzka stała się gościnna i otwarta dla wszystkich swoich dzieci; abyśmy, spoglądając w to samo niebo, mogli podążać w pokoju na tej samej ziemi oraz troszczyć się o planetę, wspólny dom!

Franciszek wraz z innymi liderami religijnymi mocno angażował się w motywowanie przywódców świata przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow. Parlamentarzystów z różnych krajów świata wezwał do zmiany kursu, czyli przejścia z kultury odrzucania, która panuje w społeczeństwach, do kultury troski. Mówił o czystej energii, użytkowaniu gruntów chroniącym systemy żywnościowe oraz lasy i różnorodność biologiczną, o przejście w kierunku integralnego i całościowego modelu rozwoju, opartego na solidarności ze światem pracy i odpowiedzialności za cały świat. Oto głos Papieża z dnia św. Franciszka z Asyżu.

Środowisko naturalne jest pożyczką, którą każde pokolenie otrzymuje i powinno przekazywać następnym pokoleniom. Należy zatem doceniać i wspierać wielu młodych, którzy dążą do świata bardziej sprawiedliwego, troszczącego się o ochronę stworzenia, powierzonego naszej pieczy. Czynią to z niepokojem i entuzjazmem, a przede wszystkim z poczuciem odpowiedzialności w obliczu pilnej potrzeby zmiany kursu, jaką narzucają nam trudności wynikające z dzisiejszego kryzysu etycznego i społeczno-środowiskowego. – te niezwykłe stwierdzenia czytamy w orędziu Ojca Świtego na LV Światowy Dzień Pokoju. 

Pragnę prosić, w imię Boga, wielkie firmy wydobywcze – górnicze, przemysłu ropy naftowej oraz leśnicze czy agrobiznesowe – o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, zanieczyszczania rzek i mórz, zatruwania ludzi i jedzenia – pisze papież Franciszek. Widząc, jak duchowość ekologiczna niszczona jest przez despotyczny antropocentryzm woła o przestawienie wzorców konsumpcji, produkcji i stylu życia na bardziej szanujący stworzenie i integralny rozwój ludzki wszystkich narodów oparty na odpowiedzialności, roztropności, solidarności, trosce o ubogich i o przyszłe pokolenia. U nas pełny tekst orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 2023

„Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój” – to temat Czasu dla Stworzenia 2023. Papież Franciszek w orędziu na kolejny Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego ponawia apel o nawrócenie ekologiczne i przemianę serc. Inspirując się Księgą Amosa, wskazuje, że Bóg chce, aby na świecie panowała sprawiedliwość – gdy utrzymujemy właściwą relację z Bogiem, rodzajem ludzkim i przyrodą, wówczas sprawiedliwość i pokój mogą płynąć jak niewyczerpany strumień czystej wody, karmiąc ludzkość i wszystkie stworzenia”. Papież nawiązuje też do Synodu o Synodalności i szczytu COP28 w Dubaju, zaplanowanych na 2023 r

LAUDATE DEUM to stosunkowo krótki dokument będący kontynuacją encykliki Laudato si’ z 2015 r. Adresowany do „do wszystkich ludzi dobrej woli” z początkowym odwołaniem się do św. Franciszka z Asyżu i jasno zdefiniowanym tematem: w sprawie kryzysu klimatycznego. Całość jest rodzajem call to action zwłaszcza do polityki międzynarodowej, w kontekście tegorocznego COP28 w Dubaju. Nowe propozycje to klimatyczny grzech strukturalny, problemy paradygmatu technokratycznego, klimat jako dobro wspólne czy antropocentryzm umiejscowiony. Dyskusja będzie się toczyć. U nas pełna treść dokumentu. Zapraszamy do lektury!

Papież z powodu zdrowia nie mógł być obecny w Dubaju ale jego orędzie zabrzmiało mocno. Jego słowo na otwarcie Pawilonu Wiary w Expo City przeczytał kard. Pietro Parolin. Ojciec Święty podpisał orędzie religijnych przywódców świata w swym głównym przemówieniu przypomniał, że niemal 800 lat temu św. Franciszek z Asyżu napisał Pieśń słoneczną. „Także ja, który noszę imię Franciszek, w tonie modlitwy chciałbym wam powiedzieć: porzućmy podziały, połączmy siły! I, z Bożą pomocą, wyjdźmy z nocy wojen i dewastacji środowiska, aby przekształcić wspólną przyszłość w jutrzenkę światła”. Oto pełny tekst papieskiego przemówienia.