• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Dykasteria podkreśla, że „deformacje w świecie” – topnienie pokrywy lodowej w Arktyce, pożary w Amazonii i Australii, ekstremalne zjawiska pogodowe i utrata bioróżnorodności – „są zbyt wyraźne i szkodliwe, by były dalej ignorowane”. Dodaje: „Mamy nadzieję, że ROK LAUDATO SI’ i nadchodząca dekada będą prawdziwym czasem łaski, doświadczeniem kairos (z greckiego – właściwy czas, odpowiedni i niepowtarzalny moment dziejowy), rokiem jubileuszowym dla Ziemi, ludzkości i całego stworzenia”.

W encyklice Laudato si’ papież Franciszek stawia przed światem wyzwanie, by chronić nasz wspólny dom. Zachęca nas do dbania o coraz głębszą relację z Bożym stworzeniem, a także do podejmowania działań w odpowiedzi na globalny kryzys ekologiczny, w tym zmiany klimatu, wylesianie oraz poważne zagrożenia dla różnorodności biologicznej, które stawiają pod znakiem zapytania przetrwanie milionów gatunków roślin i zwierząt.
Oto osobiste zaproszenie Franciszka:

Przypominamy, że od 24 maja 2020 trwał w Kościele ROK LAUDATO SI’ ogłoszony w trakcie obchodów piątej rocznicy encykliki papieża Franciszka. Wspólnoty chrześcijańskie zostały zaproszone do współtworzenia oddolnego ruchu ekologii integralnej oraz wyruszenia w drogę w kierunku trwale zrównoważonego rozwoju, prostego stylu życia, neutralności klimatycznej i ograniczenia zaangażowania w inwestycje związane z wydobyciem paliw kopalnych. Program roku jubileuszowego koncentruje się wokół siedmiu celów zakorzenionych w koncepcji ekologii integralnej:

1. Odpowiedź na płacz ziemi: działanie na rzecz neutralności klimatycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i ograniczenie zużycia paliw kopalnych; wspieranie wysiłków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i powszechnego dostępu do czystej wody.

2. Odpowiedź na płacz ubogich: ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i wszelkich form życia na ziemi z uwzględnieniem nadzwyczajnej troski wobec grup szczególnie wrażliwych, takich jak: ludność autochtoniczna, migranci oraz dzieci, którym grozi przemyt ludzi czy współczesne niewolnictwo.

3. Ekonomia ekologiczna, czyli zrównoważony rozwój gospodarczy: zrównoważona produkcja, sprawiedliwy handel (fair trade), etyczna konsumpcja i inwestycje, zaangażowanie zasobów finansowych w rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczenie inwestycji związanych z wydobyciem paliw kopalnych (dinvestment) oraz form aktywności gospodarczej o dużej szkodliwości dla ludzi i środowiska.

4. Uproszczenie stylu życia: ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych, unikanie plastikowych opakowań jednorazowych, zwiększenie udziału produktów pochodzenia roślinnego w diecie, ograniczenie spożycia mięsa i produktów mięsnych oraz częstszy wybór komunikacji publicznej zamiast innych środków transportu.

5. Edukacja ekologiczna: przebudowa programów nauczania w kierunku ekologii integralnej, rozwijanie świadomości ekologicznej i działań proekologicznych, propagowanie „powołania ekologicznego” wśród uczniów i nauczycieli.

6. Ekologiczna duchowość: wydobycie na nowo chrześcijańskiej wizji stworzenia, promowanie celebracji liturgicznych w duchu ekologii integralnej, rozwój katechezy ekologicznej i modlitwy skoncentrowanej na stworzeniu oraz zachęcanie do jak najczęstszego kontaktu z przyrodą, także w wymiarze duchowym.

7. Położenie nacisku na zaangażowanie poszczególnych wspólnot i partycypacyjny charakter działań związanych z ochroną stworzenia na wszystkich poziomach poprzez rzecznictwo i oddolne ruchy społeczne.

Tydzień Laudato si' 2021

REFA owe wskazania przyjął za swoje priorytety na najbliższy czas! Oddają one istotę katolickiej nauki społecznej a planowane działania mają angażować różne grupy: rodziny, diecezje, zakony, szkoły, uniwersytety, przedsiębiorców i rolników. Administracja watykańska ma nadzieję, że liczba zaangażowanych będzie się podwajać każdego roku, aż osiągnie „masę krytyczną” potrzebną, by dokonała się zasadnicza zmiana społeczna, do której wzywa papież Franciszek w encyklice Laudato si’.

Katoliccy działacze klimatyczni od dawna wskazują na olbrzymi potencjał Kościoła w walce ze zmianami klimatu poprzez mobilizowanie 1,2 miliarda katolików, stanowiących ok. 15% populacji światowej, oraz odpowiednie zarządzanie posiadanymi środkami i dobrami. Prezentując program na Rok Laudato si’, Watykan zachęca do podjęcia działań w krytycznym momencie dla przyszłości naszej planety. Naukowcy zajmującymi się zmianami klimatu wskazują, że do 2030 r. powinniśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 45%, aby ograniczyć wzrost średniej temperatury do 1,5oC, co jest zasadniczym celem Porozumienia paryskiego, zawartego zaledwie kilka miesięcy po publikacji encykliki papieża Franciszka.

Wykorzystując cytat z encykliki można powiedzieć, że COVID-19 pokazał wyraźnie, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani i współzależni. Gdy zaczynamy projektować świat po zakończeniu pandemii, potrzebujemy przede wszystkim podejścia integralnego, gdyż «wszystko jest ściśle ze sobą powiązane, a obecne problemy wymagają spojrzenia, które weźmie pod uwagę wszystkie aspekty globalnego kryzysu» (LS 137).


o. Stanisław Jaromi

1000 Characters left