• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Doniosłość ekologi..

Minął rok od bezprecedensowej decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu. Zachodnie, mało przychylne mu zwykle media okrzyknęły go "Zielonym Papieżem", doceniając jego intelektualny, duchowy i praktyczny wkład w ochronę środowiska. To za jego pontyfikatu Watykan stał się symbolicznie pierwszym państwem na świecie z "zerową emisją", dając zielone światło tego typu inicjatywom w kościołach lokalnych. "Święto Stworzenia" w specjalnym cyklu podsumowało wtedy pontyfikat Benedykta XVI, pokazując jego kapitalne znaczenie dla współczesnej myśli ekologicznej. Poprzedni papież w przemówieniu w niemieckim Bundestagu docenił ogromną doniosłość ekologii jako nauki i praktycznego zaangażowania na rzecz przyrody. Benedykt mocno osadził ekologię w nauczaniu Kościoła, wskazując na jeszcze jeden, często pomijany jej wymiar - ekologii człowieka. 

Tydzień z Benedyktem XVI: Wołanie o współczesne arki Noego

Natura jest wyrazem planu miłości i prawdy. Ona nas poprzedza i została nam darowana przez Boga jako środowisko życia – pisał Benedykta XVI w encyklice “Caritas in veritate”. Zachęcał: cisza i piękno stworzenia pomagają usłyszeć głos Boga; pisał o ekologii rodziny i ekologii pokoju. Wołał „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia!” i za wspaniały, i aktualny przykład tej wielokształtnej ekologii pokoju, uznawał wiersz-modlitwę św. Franciszka, znany jako „Hymn do brata Słońca”.. WIĘCEJ»

 

Ekologia pokoju

40 orędzie na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1.01.2007 papież Benedykt XVI zatytułował „Osoba ludzka sercem pokoju” i poświęcił obronie personalistycznej wizji człowieka wobec licznych współczesnych zagrożeń. Podjął też niełatwy problem zaopatrzenia w energię i przeciwstawił się też takim koncepcjom ideologicznym, antropologicznym i teologicznym, które zawierają zalążki wrogości i przemocy, i tym samym niszczą świat przyrody i człowieka.. WIĘCEJ»

 

Patrzeć na stworzenie w Bożej perspektywie

Zadanie „czyńcie ją sobie poddaną” nigdy nie oznaczało: „uczyńcie z niej niewolnika”, lecz raczej było poleceniem, by strzec stworzenia i rozwijać dary; współpracować czynnie w dziele Bożym, w ewolucji, którą On zapoczątkował na świecie, tak aby dary stworzenia zostały docenione, a nie podeptane czy zniszczone.. WIĘCEJ»

Pojawienie się ruchu ekologicznego..

Ekologia rodziny

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1.01.2008 przynosi nam kolejną refleksję na tematy ekologiczne. Całe orędzie nosi tytuł „Rodzina wspólnotą pokoju” i jest poświęcone obronie tradycyjnej rodziny wobec licznych współczesnych zagrożeń.. WIĘCEJ»

 

Ekologia w encyklice “Caritas in veritate”

Zachęcam do lektury papieskiej encykliki, która próbuje adaptować naukę społeczną Kościoła do wyzwań globalizującego się świata w dobie kryzysu. Podpisana 29 czerwca 2009 r. nosi tytuł „Miłość w prawdzie” i jest w niej również miejsce na “kwestie związane z troską o środowisko” oraz na refleksję nad – jak to pięknie ujmuje Papież - “stanem zdrowia ekologicznego planety”.. WIĘCEJ»

 

Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia! – najobszerniejsza wypowiedź BXVI na eko-tematy

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic - czytamy w orędziu Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Pokoju, obchodzonym 1 stycznia 2010.. WIĘCEJ»

 B16 i ekologia

Benedykt XVI w „Światłości świata” o zmianach klimatycznych, ekologii i błędach w rozwoju świata

W słynnym wywiadzie Petera Seewalda z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata” znajdujemy mocne wątki ekologiczne. „Na początku trzeciego tysiąclecia ludy Ziemi przeżywają przełom o dotychczas niewyobrażalnej skali – ekonomiczny, ekologiczny, społeczny. Naukowcy widzą najbliższe dziesięciolecie jako czas decydujący o przetrwaniu planety”.. WIĘCEJ»

Benedykt XVI o doniosłości ekologii

Pojawienie się ruchu ekologicznego było i pozostanie wołaniem o świeże powietrze… Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z przyrodą jest coś, co nie gra; że materia nie jest tylko materiałem, który mamy obrabiać, ale że sama ziemia zawiera w sobie własną godność.. WIĘCEJ»

Cisza i piękno stworzenia pomagają usłyszeć głos Boga

 W każdej epoce kobiety i mężczyźni, którzy poświęcili swoje życie Bogu w modlitwie – jak mnisi i mniszki – zakładali swoje wspólnoty w miejscach szczególnie pięknych, na terenach wiejskich, wzgórzach, dolinach, górach, na brzegach jezior lub morza, a nawet na małych wyspach.. WIĘCEJ»

 

Tektsy: SJ/REFA

Wstęp i grafika: KJ/REFA

 

 

1000 Characters left