• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

pope-COP21-malePapież w Keni i Nairobi mówił o nadchodzącym szczycie klimatycznym, o roli integracji miast przyjaznych dla środowiska i wszystkich mieszkańców, o nowych formach kolonializmu i globalizacji obojętności.  Papież nawiązuję do swojej encykliki i zauważa, że kryzys ekologiczny wymaga większej wrażliwości w relacji człowieka z naturą. - Naszym obowiązkiem jest to, by przekazać jej piękno przyszłym pokoleniom oraz sprawiedliwie zarządzać jej darami - wskazał. - Takie wartości są głęboko zakorzenione w afrykańskiej duszy - zauważa papież. W biurze w Nairobi ONZ Franciszek wypowiedział ważne słowa o porozumieniu na COP21.

Papież w swoim obszernym wystąpieniu mówił o ochronie środowiska naturalnego nawiązując do rozpoczynającej się 30 listopada w Paryżu konferencji klimatycznej COP21, zagrożeniach płynących z procesu urbanizacji, potrzebie sprawiedliwego międzynarodowego systemu handlu. Zachęcił, aby rozwiązaniom politycznym i technicznym towarzyszył proces edukacyjny, promujący nowe style życia, nowy styl kulturowy.

Spotkanie odbyło się w siedzibie dwóch Programów Narodów Zjednoczonych: ds. Środowiska i ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Na wstępie wyjaśnił symboliczny gest posadzenia drzewa w parku tego oenzetowskiego ośrodka, jakim rozpoczął swą wizytę. Podkreślił, że jest to „zachęta do kontynuowania zmagań z takimi zjawiskami jak wylesianie i pustynnienie. Pobudza nas, by nadal żywić ufność, mieć nadzieję, a nade wszystko zaangażować się konkretnie w zmianę wszystkich sytuacji niesprawiedliwości i degradacji, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia".

Ojciec Święty nawiązał do mającego rozpocząć się za kilka dni w Paryżu oenzetowskiego szczytu klimatycznego.

„Konferencja COP21 jest ważnym krokiem w procesie rozwoju nowego systemu energetycznego, który byłby w najmniejszym stopniu zależny od paliw kopalnych, zmierzał do efektywności energetycznej i był oparty na wykorzystaniu energii z niską lub zerową zawartością węgla."

"Stajemy przed wielkim wysiłkiem politycznym i gospodarczym, by zreorganizować i skorygować wypaczenia obecnego modelu rozwoju. Umowa Paryska może dać jasny sygnał w tym kierunku. Dlatego mam nadzieję, że konferencja doprowadzi do zawarcia globalnego porozumienia, w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, równości i uczestnictwa, ukierunkowując na osiągnięcie trzech celów, złożonych, a jednocześnie współzależnych: zmniejszenie wpływu zmian klimatycznych, walkę z ubóstwem i poszanowanie ludzkiej godności".

"Mam nadzieję, że konferencja doprowadzi do zawarcia globalnego porozumienia"

Franciszek wskazał też na potrzebę edukacji do nowego stylu życia i kultury. Podkreślił, że należy wykorzenić kulturę degradacji i odrzucania. Podjął dalej problem urbanizacji, często prowadzącej do „niekontrolowanego i przesadnego rozrostu wielu miast".

„Pragnę wyrazić poparcie tym, którzy na szczeblu lokalnym i międzynarodowym pracują nad zapewnieniem, aby proces urbanizacji stał się skutecznym narzędziem rozwoju i integracji, tak by zapewnić wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy mieszkają w slumsach, godne warunki życia, gwarantując podstawowe prawa do ziemi, mieszkania i pracy. Konieczne jest promowanie inicjatyw urbanistyki i ochrony przestrzeni publicznej, zmierzających w tym kierunku i przewidujących udział miejscowej ludności, starając się przeciwdziałać wielu nierównościom i obszarom ubóstwa miejskiego, nie tylko ekonomicznym, ale także i nade wszystko społecznym i środowiskowym".

Papież podziękował za wysiłki, aby proces urbanizacji stał się skutecznym narzędziem rozwoju i integracji.

Papież nawiązał także do 10. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu, którą gościć będzie wkrótce Nairobi. Życzył, by jej decyzje nie były jedynie zrównoważeniem przeciwstawnych interesów, ale autentyczną służbą ludziom.

„W sposób szczególny pragnę dołączyć do obaw wielu organizacji zajmujących się współpracą na rzecz rozwoju i opieki zdrowotnej – w tym zgromadzeń zakonnych, pomagających najuboższym i wykluczonym – dotyczących umów o własności intelektualnej i dostępu do leków oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Regionalne traktaty o wolnym handlu w zakresie ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza w dziedzinie farmacji i biotechnologii nie tylko nie mogą ograniczać uprawnień już przyznanych państwom na mocy umów wielostronnych, ale wręcz przeciwnie, powinny być narzędziem pozwalającym na zapewnienie wszystkim minimalnej opieki i dostępu do podstawowej opieki medycznej".

Za: Radio Watykańskie.

 pope-COP21-640px

Podczas wizyty w parafii św. Józefa Robotnika w ubogiej dzielnicy Kangemi w Nairobi papież mówił o potrzebie integrowania miast w harmonii z naturą. Potrzebna jest przebudowa zdegradowanych przedmieść i pogodzenie procesów urbanizacji z sytuacją najuboższych mieszkańców.

"Rozpoznanie tych przejawów dobrego życia, które rozwijają się każdego dnia między wami, nie oznacza w żaden sposób ignorowania strasznej niesprawiedliwości marginalizacji miejskiej. Są to rany spowodowane przez mniejszości, które koncentrują w swych rękach władzę, bogactwo i je egoistycznie trwonią, podczas gdy coraz liczniejsza większość musi się chronić w opuszczonych, zanieczyszczonych, odrzuconych przedmieściach.

Zjawisko to się pogarsza, kiedy widzimy niesprawiedliwy podział ziemi (może nie w tej dzielnicy, ale w innych), który w wielu przypadkach prowadzi całe rodziny do płacenia wygórowanego czynszu za mieszkanie w całkowicie nie odpowiednich warunkach budowlanych. Dowiedziałem się też o poważnym problemie zawłaszczania ziemi przez anonimowych "prywatnych przedsiębiorców", którzy roszczą sobie nawet zawłaszczenie dziedzińca szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Dzieje się tak dlatego, że zapominamy, że "Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo" (JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus, 31).

Dzieje się tak dlatego, że zapominamy, że "Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo".

W tym sensie, poważnym problemem jest brak dostępu do infrastruktury i podstawowych usług. Mam na myśli łazienki, kanalizację, ścieki, wywóz śmieci, prąd, drogi, a także szkoły, szpitale, ośrodki rekreacyjne i sportowe, warsztaty artystyczne. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na kwestię wody pitnej. "Dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka, ponieważ determinuje przeżycie osób i z tego względu jest warunkiem korzystania z innych praw człowieka. Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż jest to odmawianie im prawa do życia zakorzenionego w ich niezbywalnej godności" (Enc. Laudato si', 30). Odmówienie wody rodzinie, pod jakimś biurokratycznym pretekstem to wielka niesprawiedliwość, zwłaszcza gdy ktoś się bogaci na handlu tą potrzebą."

Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej

"W związku z tym proponuję, aby podjąć ideę integracji miejskiej przyjaznej środowisku. Ani wykorzenienie, ani paternalizm, ani obojętność, ani sama tylko wstrzemięźliwość. Potrzebujemy miast zintegrowanych i dla wszystkich. Potrzebujemy wyjścia poza samo tylko obwieszczenie praw, które w praktyce nie są przestrzegane i wdrożenia systematyczne działań w celu poprawy warunków życia osób najuboższych oraz zaplanowania nowych osiedli wysokiej jakości, aby ugościć przyszłe pokolenia. Dług społeczny, dług ekologiczny wobec ubogich mieszkańców miast spłaca się konkretyzując święte prawo do ziemi, mieszkania i zatrudnienia [trzy "t": "tierra, techo, trabajo"]. Nie jest to filantropia, lecz obowiązek wszystkich."

Proponuję, aby podjąć ideę integracji miejskiej przyjaznej środowisku. Potrzebujemy miast zintegrowanych i dla wszystkich.

Apeluję do wszystkich chrześcijan, szczególnie do pasterzy o odnowienie dynamizmu misyjnego, o podjęcie inicjatywy przeciwko wielu niesprawiedliwościom, o zaangażowanie w problemy obywateli, aby towarzyszyć im w ich zmaganiach, aby chronić owoce ich pracy zbiorowej i wspólne świętowanie każdego małego lub dużego zwycięstwa. Wiem, że dużo robicie, ale proszę was, abyście pamiętali, że nie jest to dodatkowe zadanie, ale być może zadanie najważniejsze, bo "ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii" (BENEDYKT XVI, Przemówienie do biskupów Brazylii, 11 maja 2007, 3).

Apeluję do wszystkich chrześcijan (...) o podjęcie inicjatywy przeciwko wielu niesprawiedliwościom, o zaangażowanie w problemy obywateli, aby towarzyszyć im w ich zmaganiach, aby chronić owoce ich pracy zbiorowej i wspólne świętowanie każdego małego lub dużego zwycięstwa.

Za: DEON

1000 Characters left