„Budując projekt ekologii chrześcijańskiej w duchu encykliki Laudato si’” to temat tegorocznego lipcowo-sierpniowego numeru teologiczno-naukowego czasopisma „Ateneum Kapłańskie”. Jest on zielony i bardzo franciszkański, bowiem wśród autorów jest czterech franciszkanów o. Zdzisław Kijas, o. Marek Augustyn, o. Jerzy Brusiło oraz o. Stanisław Jaromi. Ten ostatni jest również autorem wprowadzenia i redaktorem głównego tematu. Piąty artykuł napisał jezuita o. dr Jacek Poznański, który wcześniej razem z o. Jaromim wydał monografię „Kościół i nauka wobec ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si'”.

„Znamy naukowe ujęcia nauk ekologicznych jako nauki o relacjach w ekosystemie, słyszymy różne narracje ruchów ekologicznych często przesycone różnego typu ideologią, spotykamy popularne wykorzystywanie ekologii jako naturalności życia w marketingu i reklamie – pisze w słowie wstępnym o. Stanisław Jaromi - Możemy zatem pytać: jaka jest ekologia integralna, pełna i całościowa? Możemy też zadawać wiele innych pytań, jakie sprowokowała światowa i polska recepcja papieskiego dokumentu.”

Na niektóre z nich odpowiedź znajdziemy na kartach Ateneum Kapłańskiego. W pierwszym artykule o. prof. Zdzisław Kijas zestawia etykę paternalistyczną, którą cechuje postawa władzy i posiadania w stosunku do środowiska, z potrzebą etyki solidarności i odpowiedzialności. Odwołując się do encykliki papieża Franciszka Laudato si’, proponuje etykę świadomego i dobrowolnego ograniczenia własnych potrzeb materialnych.

Artykuł o. prof. Jerzego Brusiło wychodząc od nauczania Kościoła w zakresie ochrony środowiska naturalnego zestawia nauczanie papieża Franciszka na temat ubóstwa z postawą ubóstwa franciszkańskiego i sugeruje, że zastosowanie ubóstwa ekologicznego jest sposobem na przezwyciężenie kryzysu współczesnego świata, który wychodzi naprzeciw trosce Franciszka o wspólny dom. O. dr Marek Augustyn wychodząc od cytatu z encykliki, iż „w Eucharystii już zrealizowana jest pełnia… stanowi ona centrum życia wszechświata, centrum wypełnione miłością i niewyczerpanym życiem” przedstawia franciszkańską teologię Eucharystii w tradycji katolickiej i encyklice Laudato si’.

O. dr Stanisław Jaromi zaś w swym tekście wychodząc od pytania, jak realizować nasze niekończące się pragnienia w skończonym i ograniczonym świecie, pokazuję skrótowo analizy tzw. megatrendów, multidyscyplinarny kształt ekologii i ekologii człowieka zmierzający do ciągle aktualizowanej analizy miejsca człowieka w przyrodzie oraz filozoficzne źródła pęknięcia relacji człowiek - przyroda.

Piąty artykuł napisał jezuita o. dr Jacek Poznański, który wcześniej razem z o. Jaromim wydał monografię nt. zielonej encykliki pt. „Kościół i nauka wobec ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si'” (Kraków 2016). Tutaj dokonuje teologicznego, duchowego i duszpasterskiego rozpoznania znaczenia nowych uczynków miłosierdzia zaproponowanych przez papieża Franciszka. Przedstawia z jednej strony nauczanie dotyczące teologii stworzenia i ekologii, a z drugiej – Bożego miłosierdzia, gdyż jest przekonany, że sprawdzianem autentyczności przeżywania miłosierdzia Bożego jest jakość odniesień chrześcijanina nie tylko do ludzi, ale także do przyrody i stworzenia.

Całość ma pomóc w polskiej recepcji społecznego nauczania Kościoła zawartego w Laudato si’ oraz w realizacji projektu ekologii chrześcijańskiej.

„Ateneum Kapłańskie” jest czasopismem teologiczno-naukowym założonym przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1909 r. Wydawane we Włocławku proponuje szeroki zakres tematyczny proponowanych zeszytów próbując odczytywać znaki czasu i sensus ecclesiasticus będąc dla wielu „szkołą myślenia filozoficznego i teologicznego”. Pismo dociera do wszystkich niemal polskich uczelni teologicznych, a przede do licznych seminariów duchownych w kraju i za granicą, do wielu osób duchownych i świeckich.

Spis treści prezentowanego numeru tutaj