Zdjęcie przestawiające osobę modlącą się w kościeleNasz świat jest Bożym stworzeniem. A sakrament Eucharystii znajduje się w samym centrum naszego chrześcijańskiego życia. Daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość nawiązania głębokiej łączności z Bogiem i z całą materialną rzeczywistością. Proponujemy tutaj teksty,  które można wykorzystać w trakcie Mszy św., aby jak najpełniej wyrazić w modlitwie nasze doświadczenie świata jako Bożego stworzenia.

 

Sakrament Eucharystii, Msza Święta, znajduje się w samym centrum naszego chrześcijańskiego życia. Daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość nawiązania głębokiej łączności z Bogiem i z całą materialną rzeczywistością. Jest wyjątkowym miejscem spotkania tego, co Boskie i tego, co ziemskie. Tu składamy dziękczynienie za wszelkie dobro w nas i wokół nas. Tu uwielbiamy Stwórcę i Pana Wszechświata za wielkie dzieła, które stale czyni. Tu prosimy o odnowienie naszych myśli, serc i zmysłów, abyśmy w przemieniony, Boży sposób, postrzegali naszych bliźnich i całą przyrodę. Tu wreszcie przepraszamy za zło i grzech, które niszczą Bożą harmonię w świecie.

Proponujemy takie przygotowanie liturgii mszalnej, aby pomogła jak najpełniej wyrazić w modlitwie nasze doświadczenie świata jako Bożego stworzenia. Jest to propozycja przede wszystkim dla duszpasterzy, ale wymaga ona zaangażowania kilkuosobowej grupy. Najbardziej rozbudowana jest procesja z darami i na jej przygotowanie należy zwrócić szczególną uwagę. Należy też dobrać odpowiednie śpiewy.

Wprowadzenie i akt pokuty

Nasza ziemia nie jest rajem, ale nie jest też "doliną łez i rozpaczy". Jest dla nas wielkim darem, ale też ogromnym zadaniem. Pytajmy się zatem szczerze: Jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcę, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Jak zachowuję się wobec przyrody, wobec roślin i zwierząt? Czy wiem, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde moje bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie? Prośmy Dobrego Boga o Jego miłosierdzie.

Panie, który stworzyłeś cały świat i stale napełniasz go swoją obecnością, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przez krzyż i swoje zbawcze dzieło połączyłeś niebo z ziemią, zmiłuj się nad nami.

Panie, który przygotowałeś dla nas nowe niebo i nową ziemię, zmiłuj się nad nami.

Kolekta

Wszechmogący Boże, Stwórco i Władco świata, Ty pobłogosławiłeś całe stworzenie i uczyniłeś człowieka jego gospodarzem * spraw, prosimy, aby wszystkie Twe dzieci w duchu i prawdzie radowały się z Tobą. Przez Chrystusa.

Czytanie ( Kol 1, 12-20, albo: 1Tm 6, 6-10)

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała - Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Psalm responsoryjny (Ps 104)

Radością Pana dzieła, które stworzył

Błogosław, duszo moja, Pana!
O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!
Odziany we wspaniałość i majestat,
światłem okryty jak płaszczem.

Umocniłeś ziemię w jej podstawach:
na wieki wieków się nie zachwieje.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią,
stanęły wody ponad górami.

Ty zdroje kierujesz do strumieni,
co pośród gór się sączą:
nad nimi mieszka ptactwo powietrzne,
spomiędzy gałęzi głos swój wydaje.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś:
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Błogosław, duszo moja, Pana!

Alleluja ( J 15, 5, albo: J 15, 12)

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

Ewangelia ( J 15, 1-11, albo: J 15, 9-17)Słowa Ewangelii według św. Jana

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Homilia
Modlitwa powszechna

1. propozycja:

Razem ze św. Franciszkiem z Asyżu, patronem ekologów przedstawiajmy Dobremu Bogu prośby w intencjach nas tu obecnych, Kościoła i całego świata:

Prośmy w intencji Ojca Świętego i wszystkich naszych Pasterzy, * aby ich apostolska działalność skutecznie przyczyniała się do budowania cywilizacji miłości.

Za wszystkich sprawujących władzę * o mądrość, aby ich decyzje służyły dobru człowieka i całej przyrody.

Za wszystkich chrześcijan, * aby razem z całym stworzeniem uwielbiali Boga Ojca i składali mu dziękczynienie za wszelkie dobro w świecie.

Za naszych rodaków, * aby dbali o piękno naszej ziemi ojczystej i żyli w pokoju z otaczającą ich przyrodą.

Za franciszkańskie grupy ekologiczne, * aby duchowość św. Franciszka wzmacniała je w pokonywaniu zła i głoszenia wszystkim pokoju i dobra.

Za cierpiących wskutek zagrożeń i katastrof ekologicznych * o zdrowie i wiarę w zwycięstwo dobra w świecie.

Za nas, zgromadzonych teraz na modlitwie, * aby każde spotkanie z Bogiem uzdalniało nas do wytrwałej troski o czystość ziemi, wody i nieba.

Dobry Boże, nazywamy Ciebie Stworzycielem; z niczego stworzyłeś nasz wspaniały świat i stale podtrzymujesz go przy życiu * pomóż nam, abyśmy byli pełni troski i wdzięczności za dom do życia, jaki nam dajesz; oraz zawsze starali się, aby był on pełen pokoju i sprawiedliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

2. propozycja:

Powołani do tworzenia lepszego świata, zanieśmy nasze prośby do Chrystusa Zbawiciela poprzez wstawiennictwo świętego Franciszka, patrona ekologów. Pokładając w nim nadzieję, módlmy się:

Chrystusie, Najwyższy Pasterzu miej w swej opiece Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, * aby ich apostolska działalność skutecznie przyczyniała się do budowy cywilizacji miłości.

Panie, Królu i Władco ludów, pośpiesz na pomoc narodom i wszystkim sprawującym władzę, * aby zgodnie z Twoim prawem zabiegali o dobro i miłość w świecie.

Ty jesteś Bogiem ładu i harmonii, * spraw, aby ludzie żyli w pokoju z otaczającą ich przyrodą, aby dbali o czystość ziemi, wody, nieba.

Ty dajesz nam moc przezwyciężania zła, * spraw, aby Polacy zrozumieli, że ochrona środowiska to nie tylko problem ekonomiczno-techniczny, ale także moralno-etyczny.

Ty dajesz sens ludzkim działaniom, * obdarzaj łaskami franciszkańskie grupy ekologiczne i sprawiaj, aby duchowość świętego Franciszka dawała im siłę przebicia.

Wejrzyj na naszą słabość i pomóż nam, * abyśmy ufając Bożej Opatrzności z radością służyli naszym braciom w miłości.

Przyjmij Boże, nasze pokorne modlitwy, i lud Twój przez Ciebie stworzony i odkupiony obdarzaj swoimi darami. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

Procesja z darami

Wymaga ona dobrego przygotowania i przećwiczenia; potrzebny jest szereg rzeczy i tak po stronie uczestników procesji: misa, dzban, świeca, bukiet kwiatów oraz chleb-hostie i wino mszalne, a po stronie celebransa: trochę ziemi w pojemniku i nasienie np. ziarno zboża, woda w naczyniu, zapałki.

W akcie ofiarowania przygotowujemy ołtarz dla naszej ofiary eucharystycznej i składamy na ołtarzu dary ziemi. W każdy dialog uczestnika procesji z kapłanem włączamy się aklamacją: Boże, bądź uwielbiony za. ziemię., wodę. itd.

Pierwszy uczestnik: - W swych dłoniach trzymam misę . Ale jest pusta.

Kapłan: - Napełniam cię ziemią , urodzajną ziemią z naszych pól i ogrodów. Przyjmij również to nasienie , aby rosło i przynosiło owoce. (po chwili) Boże, bądź uwielbiony za ziemię.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za ziemię.

Drugi uczestnik: - W swych dłoniach trzymam dzban . Ale jest pusty.

K: - Napełnię go wodą, czystą, dobrą wodą . Przyjmij ją, niech cię odświeży. (po chwili) Boże, bądź uwielbiony za wodę.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za wodę.

Trzeci uczestnik: - Moje ręce przynoszą świecę . Ale jest zimna i martwa.

K: - Zapalę ją i dam jej życie. Ogrzewaj się jej światłem i strzeż jej płomienia. (po chwili) Boże, bądź uwielbiony za światło.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za światło.

Czwarty uczestnik: - Moje ręce nie zawierają nic widzialnego, tylko powietrze .

K: - Tylko powietrze? Zamachaj rękami, oddychaj głęboko a uczcisz powietrze, które cię otacza. Potrzebujesz go do życia. (po chwili) Boże, bądź uwielbiony za powietrze.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za powietrze.

Piąty uczestnik: Nasze ręce są pełne Bożych darów. Przyjmij Panie ten chleb a wraz z nim trud pracującego człowieka i uczyń z niego chleb, który będzie pokarmem na życie wieczne.

K: - Boże, bądź uwielbiony za chleb.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za chleb.

Szósty uczestnik: - Panie, przyjmij to wino a z nim całą radość naszego życia. Spraw, aby stało się napojem dającym życie wieczne.

K: - Boże, bądź uwielbiony za wino.

Wszyscy: - Boże, bądź uwielbiony za wino.

Siódmy uczestnik: - Moje ręce nie potrafią objąć całą wspaniałość świata. Przyjmij Panie, w tych kwiatach nasze podziękowanie za wszystko, co jest piękne w naszym życiu: za śmiech dziecka, za niezasłużony dar miłości, za radość dzisiejszego dnia.

K: - Boże, bądź uwielbiony za wszystkie Twoje dary.

Wszyscy:- Boże, bądź uwielbiony za wszystkie Twoje dary.

Modlitwa nad darami

Panie Boże, przyjmij nasze dary, będące owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich * i ucz nas postawy pokory i wdzięczności za wielkie rzeczy, jakie czynisz wśród nas. Przez Chrystusa.

Wezwanie przed OJCZE NASZ

Razem z całym stworzeniem, które na swój sposób uwielbia swego Pana i Stwórcę; razem z całym Kościołem sławiącym Eucharystię w różnych świątyniach świata - módlmy się wspólnie, jak nas nauczył sam Jezus.

Wezwanie przed znakiem pokoju,

Pokój jest Bożym darem, także pokój z Bogiem Stwórcą i pokój z całym stworzeniem. Ten gest niech będzie wyrazem tego daru. Przekażmy sobie znak pokoju.

Modlitwa po komunii

Dobry Boże, niech trwa w naszych sercach łaska przyjętego przez nas Sakramentu * abyśmy nią umocnieni realizowali Twój plan odnowienia całego Stworzenia. Przez Chrystusa Pana naszego.

opr. Stanisław Jaromi OFMConv.