• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Obywatelska Inicjatywa "GMO to nie to", która od kilku miesięcy, we współpracy z innymi organizacjami prowadzi ogólnopolskie działania przeciwko legalizacji upraw GMO w Polsce. W związku z faktem, że ustawa o nasiennictwie bez zapisów o GMO wraca do Sejmu postanowiono skierować specjalny list skierowany do Prezydenta RP prezentujący nasze stanowisko. Wśród osób, które podpisały ten list jest przewodniczący REFA o. Stanisław Jaromi. Prezentujemy jego treść.

Szanowny Panie Prezydencie, Przegłosowana przez Parlament i zawetowana przez Pana ustawa o nasiennictwie przywołała temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). W toczącej się ostatnio debacie coraz silniej przemawiają głosy wyrażające uzasadnione obawy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą GMO, gdy zostaje uwolnione do środowiska, czy dopuszczone do obrotu na rynku żywności.

Podnoszona jest kwestia zagrożeń dla środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, zdrowia konsumentów oraz egzystencji tradycyjnych gospodarstw rolnych. W świetle obecnej wiedzy naukowej nie można bowiem ignorować chociażby problemu tzw. superchwastów uodpornionych na herbicydy stosowane w uprawach GMO, które są przyczyną realnych strat ekonomicznych.
Brak długoterminowych badań nad GMO sprawia, że nie można wykluczyć ryzyka, jakie niesie GMO dla zdrowia ludzi. Ponadto najnowsze wyniki badań wskazują, że nie należy lekceważyć sygnałów o możliwym szkodliwym wpływie na zdrowie i płodność człowieka pestycydów, które nieodłącznie towarzyszą uprawom odmian GMO. Merytoryczne opracowanie takich danych naukowych może i powinno stanowić podstawę wprowadzenia rozporządzeń zakazujących upraw wybranych gatunków GMO (moratorium).
Powołując się na propozycję Pana Prezydenta z sierpnia b.r. dotyczącą rozpoczęcia szerokiej debaty na temat GMO w rolnictwie, przedstawiamy listę najważniejszych, naszym zdaniem pytań dotyczących tego zagadnienia.
Jako obywatele i naukowcy wyznający zasadę przezorności, uważamy, że społeczeństwo ma prawo usłyszeć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W ramowym stanowisku z 2008 roku, Rząd RP deklaruje, że będzie dążył do tego, aby Polska była krajem wolnym od GMO w zakresie rolnictwa. Przykład innych krajów UE pokazuje, że istnieją możliwości prawne, aby zakazać uprawy odmian genetycznie modyfikowanych. Dlaczego polski rząd dotychczas z tej możliwości nie skorzystał?

2. Dlaczego koalicja PO/PSL zaprzestała prac nad ustawą o organizmach zmodyfikowanych genetycznie, a przyjęła ustawę o nasiennictwie, której zapisy są sprzeczne z ramowym stanowiskiem rządu z 2008 r.? Mając na uwadze ochronę polskiego rolnictwa przed GMO, logicznym jest, by w pierwszej kolejności uporządkowano kwestie prawne związane z organizmami transgenicznymi, w tym wprowadzono zakazy upraw poszczególnych gatunków roślin GMO, a następnie podjęto prace nad ustawą o nasiennictwie.

3. Czy prace nad przepisami dotyczącymi GMO były objęte ochroną "tarczy antykorupcyjnej"? Wydaje się to absolutnie niezbędne, zważywszy na złą sławę, jaką cieszą się na świecie firmy z patentami na modyfikowane genetycznie nasiona.

4. Jakiego rodzaju konsultacje społeczne przewiduje rząd, odnośnie ewentualnego wprowadzenia upraw GMO, w świetle ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji?

5. Na jakiej podstawie zakłada się, że uprawy GMO przyniosą zyski przeciętnym polskim gospodarstwom rolnym, w szczególności gospodarstwom drobnotowarowym, które stanowią większość w Polsce i dają dziś podstawę utrzymania ludności wiejskiej?

6. W Polsce dominuje drobnomozaikowy krajobraz rolniczy. Jak w tych realiach rząd wyobraża sobie zachowanie bezpiecznych odległości buforowych?

7. Jak państwo zamierza chronić interesy polskiego nasiennictwa i zapewnić suwerenność rolnictwa, równocześnie decydując się na wyprzedaż polskich centrali nasiennych?

8. Czy właściwym jest, aby w rozmowach z amerykańskimi lobbystami polscy funkcjonariusze publiczni - politycy i urzędnicy – byli nielojalni wobec własnego państwa, prezentując stanowisko odmienne od ramowego stanowiska rządu RP, aby wyrażali poglądy niezgodne z interesem Polski?

9. Czy właściwym jest, aby polski rząd korzystał z rad ekspertów np. zrzeszonych w Radzie Gospodarki Żywnościowej, którzy pozostają w ewidentnym konflikcie interesów, będąc przedstawicielami organizacji finansowanych przez firmy produkujące nasiona GMO?

10. Czy rząd zlecił odpowiednim służbom analizę światowej literatury naukowej, która dostarcza dowodów na istnienie różnego rodzaju zagrożeń ze strony upraw GMO i żywności otrzymanej z takich upraw?

Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie patronatu nad tą debatą, ponieważ wierzymy, że niezależnie od wyniku wyborów do parlamentu, w imię dobra Polski, będzie Pan w dalszym ciągu czuwał nad rzetelnym traktowaniem tematu GMO, i zagwarantuje Pan, że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną przekazane społeczeństwu.

1000 Characters left