Na krakowskiej wystawie ARBORES VITAE – Drzewa Życia został zaprezentowany projekt kampanii REFA pod hasłem „Czyńcie sobie Ziemię kochaną!” Jego celem jest stworzenie integralnego programu edukacji ekologicznej uwzględniającego tematykę etyczną a jego hasło jest odpowiedzią na zarzuty nadmiernej eksploatacji świata z powodu realizacji nakazu biblijnego. Prezentujemy pełny tekst o. Stanisława Jaromi zamieszczony na wystawie.

 

„Niepokoją nas negatywne skutki, jakie niesie dla ludzkości i całego stworzenia zniszczenie podstawowych zasobów naturalnych, takich jak woda, powietrze i ziemia, będące wynikiem ekonomicznego i technicznego postępu, który nie uznaje ograniczeń ani się z nimi nie liczy. Wszechmogący Bóg zapragnął stworzyć świat pełen piękna i harmonii; takim go też uczynił, a każda cząstka stworzenia jest wyrazem Bożej wolności, mądrości i miłości (por. Rdz l, 1-25).”
Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I, 10 czerwca 2002

„Zasoby naturalne powinny być zużywane w taki sposób, by czerpanie natychmiastowych korzyści nie pociągało za sobą negatywnych skutków dla istot żywych, ludzi i zwierząt, dziś i jutro.”
Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju z 1 stycznia 2010

Dwa cytaty z dwu ważnych tekstów, które są doskonałą syntezą nauczania społecznego Kościoła w kontekście trudnych wyzwań współczesności - oto nasi papieże i patriarcha ekumeniczny angażują swój autorytet na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Wzywają nas do zajęcia się problemami takimi jak zanieczyszczenie rzek i warstw wodonośnych, zanikanie różnorodności biologicznej, deforestacja, pustynnienie, degradacja i utrata produktywności rozległych obszarów rolnych, wzrost liczby katastrof naturalnych czy zmiany klimatyczne. Wskazują na wagę osobistych zachowań człowieka i wzywają do zmiany stylu życia, aby był bardziej przyjazny dla bliźnich i -przyrody.

Pamiętajmy: Troska o naszą planetę nie kłóci się z walką o godne życie wszystkich ludzi, a głęboko wpojone poszanowanie dla ludzkiego życia nie stoi w sprzeczności z szacunkiem dla istnienia innych stworzeń.

Jest przeciwnie: dostrzeżenie wartości naszego własnego istnienia, pozwala nam widzieć ją w także w istnieniu drzewa, mrówki czy kota. Również zaangażowanie w obronę życia dzieci nienarodzonych nie zwalnia z pytania o los wszystkich istot żywych. Troska o środowisko naturalne jest aktem odpowiedzialności każdego z nas, bowiem nasze codzienne wybory konsumenckie i styl życia wpływają na stan Ziemi.

W tym duchu Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu rozpoczął projekt edukacji ekologicznej pod hasłem „Czyńcie sobie Ziemię kochaną!”

Jego celem jest stworzenie integralnego programu edukacji ekologicznej uwzględniającego tematykę etyczną.  Naszą motywacją do działania jest konieczność kształtowania postaw proekologicznych w myśl idei, że ekologia zaczyna się od przemiany serca. Przemiana mentalności, właściwy stosunek do świata przyrody oraz poczucie odpowiedzialności za świat wokół są warunkiem autentycznego, zrównoważonego rozwoju. Hasło „Czyńcie sobie ziemię kochaną!” jest odpowiedzią na zarzuty nadmiernej eksploatacji świata z powodu realizacji nakazu biblijnego.

Stanowi także wezwanie do konkretnego zaangażowania chrześcijan na rzecz tego, co dokoła i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa. A ponieważ odpowiedzialność buduje się we wspólnocie oraz we wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu, stąd celem naszych inicjatyw jest tworzenie przestrzeni do dialogu i szerokiej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są świadomymi obecnych zagrożeń i szukają odpowiedzi na rozliczne problemy tego świata.

Przeżywając nasze chrześcijaństwo chcemy, jak św. Franciszek z Asyżu, afirmować cały świat stworzenia i głosić wielkie TAK dla życia, dobra i piękna świata. W naszych modlitwach prosimy patrona ekologów: „Święty Franciszku, nie zapominaj o nas! Wspieraj nas w naszych zmaganiach o zachowanie Bożego Stworzenia, o przeciwdziałanie zwycięstwu chciwości, konsumpcjonizmowi i egoizmowi. Ucz nas miłości do Boga i Jego Stworzenia!”

                         o. Stanisław Jaromi, franciszkanin