• slajd ekoedukacja Liban
 • slajd spacerownikREFA
 • slajd-sciezka-stopy
 • slajd eko terenowo
 • slajd spadaj nad rzekę
 • slajd ekoedukacjaREFA2
 • Nasza kampania o dzikiej przyrodzie miasta pn. "Oswajamy przyrodę miasta i okolic" jest odpowiedzią na sygnalizowany przez naukowców problem deficytu kontaktu z przyrodą u dzieci i dorosłych. Spędzamy w niej coraz mniej czasu. Coraz mniej jest też w naszym otoczeniu terenów, gdzie kontakt z dziką przyrodą jest możliwy. Tymczasem chcemy pokazać, że kontakt z przyrodą jest możliwy bez konieczności wyjeżdżania z miasta...
 • "Oswajamy przyrodę miasta i okolic" - to przewodnik po nieużytkach i dzikiej naturze. Wydał go Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Przyrodnicy zachęcają w nim do "marnowania" czasu z dziećmi i radosnego, bezcelowego włóczenia się. Więcej w rozmowie Ewy Szkurłat z Kasprem Jakubowskim, pomysłodawcą i koordynatorem całej kampanii REFA o dzikiej przyrodzie miasta...
 • Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się najbliższy rodzinny spacer ekologiczny. W naszej kampanii REFA o dzikiej przyrodzie miasta chcemy odkrywać i eksplorować cenne przyrodniczo tereny na mapie Krakowa. Ale i "zwykłe", choć tak naprawdę "niezwykłe" nieużytki. Miejsca, gdzie jesteśmy w mieście, ale jakby już poza miastem...
 • Zobacz co już między innymi udało się nam zrobić w ramach naszej kampanii. Mamy ofertę i zajęcia dla przedszkoli oraz szkół. Co tydzień organizujemy rodzinne spacery edukacyjne z różnymi edukatorami. 28 września odbędzie się konferencja i wystawa fotograficzna podsumowująca projekt...
 • „Synu, spadaj na drzewo” – to żartobliwe(!) powiedzenie pod adresem mojego dziecka nabrało nowego wymiaru, kiedy przekonałam się, jak istotny jest kontakt dziecka z przyrodą. - pisze w tekście dla Aleteia Polska Marta Brzezińska Waleszczyk. I pyta Kaspra Jakubowskiego o syndrom deficytu natury i dlaczego najczęściej tak fatalnie projektowana jest przestrzeń publiczna przy nowych osiedlach. Jak wreszcie zachęcać dzieci, aby chciały przebywać w przyrodzie więcej czasu...
 • W polskim systemie edukacji brakuje miejsc, gdzie dzieci będą mogły poznawać naturę przez jej bezpośrednie doświadczanie wzbogacone informacją. A nie wyłącznie przez pryzmat szkolnej, suchej wiedzy , czy ekranu tableta. Coraz częściej potrzebne jest też ponowne „oswajanie" dzikiej przyrody, wyzwalające rodziców z wielu lęków. I zarażenie dzieci fascynacją i pasją obcowania z nią...

fotokonkursREFA640px

Do udziału w konkursie fotograficznym "Ukaż piękno nieużytków miejskich” zapraszamy wszystkich miłośników fotografii: dorosłych, młodzież oraz rodziców z dziećmi. Weź udział w konkursie i wyślij do 10  fotografii, ukazujących nieznane oblicze przyrody nieużytków oraz dzikiej przyrody Krakowa i okolic. Na prace czekamy do 18 września!

 

plakat konkurs foto REFA kor640px

Termin nadsyłania prac: UWAGA termin przedłużony do 18 września!

Forma nadsyłania prac: (BARDZO PROSTA!) pliki w formacie cyfrowym (jpg), rozdzielczość 300 dpi, z adnotacją o autorze, adresem zwrotnym (e-mail) oraz nazwą miejsca wykonania fotografii na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Atrakcyjne nagrody w konkursie: dla autorów najlepszych prac mamy specjalistyczne lornetki do obserwacji ptaków i przyrody. Nagrodzone i wyróżnione prace (20) wezmą udział w wystawie podsumowującej kampanię REFA.

Dowiedz się, czym są nieużytki miejskie i dlaczego są takie ważne: OSWAJAMY PRZYRODĘ MIASTA I OKOLIC 

Aktualne informacje o konkursie na naszym profilu społecznościowym.

Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

 

Regulamin konkursu fotograficznego
UKAŻ PIĘKNO NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH
KRAKOWA I OKOLIC

                                                                                        (aktualizacja pkt. 1.2,2.7, 3.1 i 3.2 w dniu 31.08.2017)

1. Organizator, czas trwania i tematyka konkursu

1.1. Organizatorem konkursu jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (ul. Żółkiewskiego 14, Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
1.2. Przyjmowanie fotografii w postaci elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym trwa od 30 czerwca do 18 września 2017 roku.
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.2.
1.4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkanek oraz mieszkańców miasta Krakowa i Małopolski na wartości środowiskowe, społeczne i estetyczne nieużytków miejskich w Krakowie i okolicach.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych interesujących się fotografią, którzy są mieszkańcami i mieszkankami Krakowa oraz Małopolski.
2.2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innychprzedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz warunki licencji nakorzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym.
2.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.
2.6. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno składać się maksymalnie z 10 zdjęć, ilustrujących nieużytki miejskie w Krakowie i okolicach (niezagospodarowane tereny pół-dzikiej przyrody ). Każde ze zdjęć powinno być opatrzone krótkim opisem, co przedstawia i gdzie zdjęcie zostało zrobione.
2.7. Fotografie zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką, a do konkursu muszą być przesłane w formie elektronicznych plików w formacie jpg o rozdzielczości co najmniej 2500x3800 pikseli.

2.8. Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być twórczo przetworzone przy pomocy technik cyfrowych (oprócz drobnych zmian: kadrowania, wyostrzania czy nieznacznej poprawy jasności, kontrastu czy kolorystyki). Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które jego zdaniem zostały nadmiernie przetworzone cyfrowo.

2.9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie

3.1. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od 30 czerwca do 18 września 2017 roku.
3.2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 18 września (do godziny 23:59) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęć lub linku do wybranego serwera wymiany plików, na którym uczestnik/uczestniczka umieścił/a zdjęcia oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
3.3. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://swietostworzenia.pl/
3.4. Uczestnik/uczestniczka konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:
a) akceptuje regulamin konkursu;
b) przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii,
a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych
z naruszeniem ich praw autorskich;
c) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu;
e) przystępując do konkursu udostępnia do publikacji i rozpowszechniania fotografie na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL), w całości dostępnych na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
3.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.3. niniejszego regulaminu (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego, o której mowa w przywołanym punkcie.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

4.1. Jury, złożone z 3 osób i wybrane przez Organizatora, wybierze zdjęcia spośród zgłoszonych do konkursu, których autorzy/ki otrzymają 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę nawiązanie do tematyki konkursu, jakość (w stosownym przedziale wiekowym), wartość artystyczną oraz oryginalność nadesłanych fotografii.
4.2. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.3. Nagrodami w konkursie są:
- dla 3 pierwszych miejsc – nagroda główna - lornetki do obserwacji przyrody
- dla 3 nagrodzonych zgłoszeń i pozostałych wyróżnień - prezentacja zdjęć na wystawie „Piękno nieużytków miejskich" podczas konferencji pt. „Nieużytki urbanistyczne - korzyści i ochrona" organizowanej przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w miesiącu wrześniu 2017 r.
- prezentacja zdjęć na stronie i profilu FB (Facebook) portalu swietostworzenia.pl
4.4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4.5. Organizator będzie informować o wynikach konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców konkursu, na co uczestnik/uczestniczka biorąc udział w konkursie wyraża zgodę.
4.6. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poproszone o przesłanie pocztą formularzy zgłoszeniowych wraz z podpisem własnym lub osoby uprawnionej do ich reprezentowania na adres siedziby Organizatora.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania innych nagród i wyróżnień.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
5.2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika/uczestniczki konkursu warunków regulaminu.
5.3. Uczestnicy/uczestniczki, którzy/re nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5.5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
5.6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5.7. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
5.8. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.
5.9. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tereny przyrodniczo cenne i nieużytki urbanistyczne, jako miejsca spotkań z ekologią dla mieszkańców Krakowa i okolic" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Krakowie.
5.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

wfosigw-logotype-modyf2

 

 

1000 Characters left