• Dzie Ziemi 2020
  • Cytat Franciszek
  • jak jest teraz zmiany klimatu
  • Boska ziemia
  • Papież Franciszek na Dzień Ziemi. Żyjemy we wspólnym domu jako jedna rodzina ludzka w różnorodności biologicznej z innymi stworzeniami.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.
  • W rolnictwie obok zmian klimatu nie można przejść obojętnie, ponieważ mają one namacalny i brzemienny w skutki wpływ na cykl i jakość upraw, na czas zasiewów i zbiorów.
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

„Zrównoważony rozwój człowieka i cywilizacji a przeciwdziałanie melancholii” – to tytuł wystąpienia o. Stanisława Jaromi, przewodniczącego REFA, na konferencji naukowej „Przeciw melancholii. Perspektywy nauki i wiary”, która odbyła się w Krakowie w auli Polskiej Akademii Umiejętności 15 czerwca 2012 w 40. rocznicę śmierci prof. Antoniego Kępińskiego.

Organizatorzy konferencji zauważyli, że w dziele Antoniego Kępińskiego znajdujemy pod terminem „melancholii” pojęcia pokrywające się z „oznaczeniem stanu uczuciowego będącego przeciwieństwem radości szczęścia i pogody ducha”. W 40-lecie śmierci tego wielkiego psychiatry i wielkiego humanisty, autora – między innymi – monografii „Melancholia”, człowieka, którego postawa empatii wobec cierpiącego bliźniego stała się światłem dla wielu - zaprosili do wielodyscyplinarnej refleksji nad zjawiskami  określanymi jako melancholia, depresja, acedia, spleen, smutek, wypalenie, nuda; oraz nad analizą sposobów walki z nimi. W trzech sesjach referatowych pojawiły się zarówno ujęcia teologiczne i filozoficzne, historyczne i literackie, jak i psychologiczne i duchowe. Były też próby objęcia refleksją wielkiego dzieła prof. Kępińskiego: jego uczeń prof. Zdzisław Ryn pokazał jego „życiorys naznaczony cierpieniem”, dr Elżbieta Leśniak jego kontakt z pacjentem a dr hab. Krzysztof Leśniewski „Energetyczno-personalistyczną antropologię Antoniego Kępińskiego”. Wreszcie dr Agnieszka Hennel-Brzozowska poszukiwała inspiracji w myśli Kępińskiego dzisiaj prezentując dylematy psychoterapii osób z objawami depresji.

Redaktor naszego portalu, o. Stanisław Jaromi w swym referacie mówił, że naszym wielkim „osiągnięciom towarzyszy świadomość, że w żadnej innej epoce ludzkość nie spowodowała tak wielkich spustoszeń  w środowisku naturalnym: następuje bowiem wyczerpywanie się surowców naturalnych, zmniejszanie areału ziemi uprawnej, zatrucie środowiska, a wszystko to dzieje się przy szybko rosnącej liczbie ludności. Towarzyszy temu poczucie zagubienia wśród nadmiaru nowości i kryzysu wartości”. Przedstawił koncepcję społeczeństwa zdolnego do przetrwania, które z punktu widzenia teorii systemów powinno posiadać społeczne, organizacyjne i informacyjne mechanizmy zdolne do hamowania dodatnich sprzężeń zwrotnych powodujących wykładniczy wzrost ludności i kapitału. Fizyczne przetrwanie takiego społeczeństwa wymaga spełnienia wielu warunków, m.in. dostosowania tempa zużycia zasobów odnawialnych do tempa ich odtwarzania; zużycie zasobów nieodnawialnych nie powinno wyprzedzać konstruowania ekologicznie bezpiecznych, odnawialnych ich substytutów; poziom emisji zanieczyszczeń nie może przekraczać zdolności asymilacyjnej środowiska. Pokazując różne drogi realizacji takich postulatów zrównoważonego rozwoju wyróżnił doktrynę humanistycznego rozwoju w ujęciu Kościoła katolickiego i w niej dostrzegł szansę na rozwiązanie wielu dylematów, w tym przeciwdziałanie melancholii.

Dopełnieniem sesji referatowych był panel dyskusyjny nt. „Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej”, gdzie mgr Anna Turczyńska, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, przewodnicząca oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prosiła zaproszonych psychiatrów, psychologów i księży o wypowiedzi nt. towarzyszenia smutkowi, leczenia chorego z zaburzeniami nastroju, przeciwstawiania się melancholii. Pytała też czy myśl Profesora Kępińskiego jest pomocna w praktyce zawodowej i duszpasterskiej zaproszonych gości.

Bogaty materiał konferencji ma ukazać się drukiem a już teraz z jej programem, organizatorami i przesłaniem można zapoznać się na www.fidesetratio.iap.pl

1000 Characters left