• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Tytuł wydarzenia który chcemy Wam zaproponować w Krakowie 14.10.2015 brzmi „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań” a honorowym patronatem objęli go prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ oraz prowincjał krakowskich franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Bowiem jezuici i franciszkanie wspólnie chcą podjąć refleksję nad ważnym dokumentem Papieża Franciszka, jezuity o franciszkańskim sercu, oraz pokazać jego tematy w kontekście dotychczasowego nauczania Kościoła oraz danych współczesnej nauki. Do tego zadania zaprosili ludzi nauki z różnych ośrodków akademickich, duchownych i świeckich.

Po otwarciu konferencji o godz. 9.00 przez rektora AIK, prof. Józefa Bremera SJ planowane są 3 sesje: filozoficzna, ekologiczna i teologiczna. Pierwsza będzie chciała naznaczyć najogólniejszą perspektywę rozmowy o przesłaniu encykliki oraz rozważyć jej myśl w kontekście filozofii praktycznej i bioetyki. Ciekawą recepcję „ekologicznej encykliki” spodziewany się również w sesji drugiej, bowiem wszyscy jej uczestnicy oprócz rozwijania refleksji teoretycznej w różnych aspektach szeroko rozumianej ekologii są też zaangażowani w praktyczną działalność proekologiczną. Popołudniowy czas poświęcamy analizom teologicznym. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich zaproponują analizę papieskiego dokumentu z perspektywy swoich dyscyplin naukowych.

Encyklika Laudato si’ oprócz głębokich analiz zawiera też wezwanie do odnowienia naszej duchowości i korekty stylu życia, zatem nie mogło tego aspektu zabraknąć w programie naszej konferencji. Po obradach w auli Akademii Ignatianum chcemy wszystkich uczestników zaprosić do pielgrzymki z ul. Kopernika na ul. Franciszkańską, gdzie w bazylice św. Franciszka o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza święta dziękczynna za encyklikę Laudato si' oraz ustanowienie Dnia modlitw o ochronę stworzenia. A zakończeniem dnia będzie ekologiczna agapa w klasztorze franciszkańskim.

Kościół zawsze konsekwentnie poszukiwał rozwiązań trudnych wyzwań w każdej epoce dziejów i czyni to również w obecnych czasach. Jako najstarsza i największa organizacja międzynarodowa na świecie jest wyjątkowo przygotowany do zaprezentowania zbiorowej odpowiedzi na wyzwania środowiskowe. Wierzymy, że, jego dwutysiącletnie doświadczenie w „ludzkich sprawach” stowarzyszone z ekspertyzami przyrodników, filozofów i teologów, może dostarczyć inspirującego materiału do refleksji i działania. Mamy zatem nadzieję, że temu będzie służyć i nasze spotkanie znawców tematu z różnych dziedzin oraz ich refleksja i dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w encyklice, nad jej propozycjami teologicznymi, bioetycznymi, duchowymi czy pastoralnymi. Chcemy też badać jej doniosłość ekumeniczną, ekologiczną i polityczną oraz zmierzyć się z kontrowersjami, jakie pojawiają się w dotychczasowych komentarzach nt. tej encykliki. Chcemy, aby nasza konferencja była forum spotkania i dyskusji ludzi nauki i Kościoła, teoretyków i praktyków, ekologów z uniwersytetu i aktywistów z różnych miejsc toczących boje o kształt naszej Matki Ziemi.

Organizatorzy konferencji to Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Jacek Poznański SJ i Stanisław Jaromi OFMConv

 

Program konferencji z okazji publikacji encykliki Laudato si’ papieża Franciszka

 Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań

 Środa, 14 października 2015 r.

 Akademia Ignatianum w Krakowie, aula wielka, ul. Kopernika 26

 Patronat honorowy: prowincjał krakowskich jezuitów Jakub Kołacz SJ
oraz prowincjał krakowskich franciszkanów Jarosław Zachariasz OFMConv

 9.00 Otwarcie konferencji: Rektor AIK, prof. Józef Bremer SJ

                 Sesja I: 9.15-11.15 (filozoficzna) Prowadzenie Stanisław Jaromi OFMConv

Zbigniew Wróblewski, KUL, Lublin, Cóż nam po naturze w XXI wieku? O chrześcijańskiej teologii i filozofii natury

Artur Filipowicz SJ, Bobolanum, Warszawa, Komponenty bioetyki globalnej w encyklice Laudato si’

Anna Marek-Bieniasz, AJD, Częstochowa, Cele i obszary edukacji ekologicznej w świetle Laudato si'

Jacek Poznański SJ, AIK, Kraków, Myślenie w kategoriach systemowych: Franciszek, E. Agazzi, J. Dołęga

 dyskusja i przerwa na kawę

                 Sesja II: 11.30-13.30 (ekologiczna) Prowadzenie: Jacek Poznański SJ

Stanisław Jaromi OFMConv, FTN, REFA, Kraków, Ekologia integralna i franciszkańska w Laudato si'

Anita Ganowicz-Bączyk, UKSW, Laudato si' w praktyce etyki środowiskowej

Marcin Popkiewicz, ASPO - Association for the Study of Peak Oil & Gas, Warszawa, Zmiana klimatu - faustowski pakt z paliwami kopalnymi?

Kasper Jakubowski, REFA, PK, Kraków, Ekologia miasta w perspektywie Laudato si'

                dyskusja, obiad

                Sesja III: 14.30-17.00 (teologiczna). Prowadzenie: Stanisław Jaromi OFMConv

Roman Batorski, WSD, Łomża, Encyklika Laudato si' czytana przez biblistę

Adelajda Sielepin CHR, UPJPII, Kraków, Laudato si' z perspektywy teologii liturgii

Krzysztof Leśniewski, KUL, Lublin, Inspirujący wpływ Patriarchy Bartłomieja I na encyklikę Laudato si’

Teresa Grabińska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych, Wrocław, Jan Paweł II w Laudato si'

                Przerwa na herbatę i dyskusja prelegentów a następnie wspólne przejście z Kopernika na Franciszkańską

18.00 Msza święta dziękczynna za encyklikę Laudato si' oraz ustanowienie Dnia modlitw o ochronę stworzenia.
Bazylika św. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 2.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

1000 Characters left