biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała apel pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”. W radzie zasiada 10 przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Celem jej pracy  jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. „Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w której nie mitologizuje się ziemi, zwierząt i przyrody, ale wpisuje troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia” – czytamy w apelu. Połączenie troski o przyrodę z realistyczną troską o godność ludzką jest warunkiem koniecznym do wzięcia odpowiedzialności za harmonijny rozwój świata”.

 

Apel Rady Społecznej przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze z 7 lipca 2017 r.

TROSKA O OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

1. Czujemy się przynagleni do pozytywnej odpowiedzi na żarliwe wołanie papieża Franciszka o ochronę środowiska naturalnego. Mimo wysiłków podejmowanych przez władze samorządowe i dyrekcje wielkich zakładów przemysłowych, w Płocku i okolicach z powodu zanieczyszczonego środowiska przekraczana jest średnia krajowa osób chorych onkologicznie. Niepokojem napawa stan uregulowania Wisły, niedostateczna jest świadomość ekologiczna wielu mieszkańców w segregowaniu śmieci. Wiele do życzenia pozostawia ekologiczna kultura uprawy ziemi, częste niestety jest wypalanie traw, zaśmiecanie lasów i plaż, nie mówiąc o nieodpowiedzialnych zachowaniach w miejscach publicznych podczas imprez masowych, połączonych ze spożywaniem alkoholu.

2. Chrześcijański etos ekologiczny obejmuje także dziedzictwo kulturowe, ochronę krajobrazu i tych zabytków naszej architektury, której nie zniszczyły wojny, okupanci i najeźdźcy. W tym kontekście trzeba podkreślić, że świątynie, cmentarze, place przykościelne wtapiając się w jedyny w swoim rodzaju pejzaż małych ojczyzn, stanowią o tożsamości mazowieckiej ziemi. Czym byłby widok płockiego Wzgórza Tumskiego bez wież Katedry, murów Opactwa Benedyktyńskiego, zarysu płockiej Fary, kościoła św. Dominika czy Katedry Starokatolickiego Kościoła Mariawitów?

3. Chrześcijańska troska o środowisko naturalne, inspirowana wolą Stwórcy, każe nam zwrócić uwagę na odpowiedzialność za poszanowanie ładu, który Bóg wpisał w przyrodę. Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w której nie mitologizuje się ziemi, zwierząt i przyrody, ale wpisuje troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia. Oznacza to, że naśladowanie Stwórcy w Jego czułości wobec przyrody idzie w parze z troską o godność człowieka na każdym etapie jego rozwoju i w każdym stanie jego życia. Połączenie troski o przyrodę z realistyczną troską o godność ludzką jest warunkiem koniecznym do wzięcia odpowiedzialności za harmonijny rozwój świata. Broni jednocześnie ekologię przed wszelkimi formami ideologizacji i manipulacji światopoglądowych.

4. Realizacja postulatów ekologicznych w codziennej praktyce duszpasterskiej, katechetycznej i homiletycznej jest jednym z najpilniejszych zadań Kościoła na Mazowszu. Wiąże się to tak samo z indywidualnym nawróceniem ekologicznym, jak i obywatelskimi działaniami politycznymi w reformowaniu małych ojczyzn. W tym kontekście trzeba doceniać zarówno małe, konkretne gesty ekologiczne, jak i zaangażowanie w motywowaną religijnie troskę o dobro wspólne. Zakłada to walkę z ubóstwem, przywracającym godność wykluczonym oraz harmonię w przyrodzie. Nawrócenie ekologiczne polega na wyciągnięciu wszystkich konsekwencji ze spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym światem.

5. Apelujemy o podjęcie refleksji teologicznej na ten temat przez płockich teologów; wzywamy do bardziej intensywnej współpracy etyków chrześcijańskich z przedstawicielami nauk przyrodniczych. Konieczne jest pogłębienie tematyki ekologicznej na każdym etapie edukacji religijnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz informacji naukowej potrzebna jest zdolność do krytycznego spojrzenia na współczesne mity nowoczesności, do których papież Franciszek zalicza indywidualizm, ideologię nieograniczonego postępu, postawę konsumpcjonizmu i traktowanie wolnego rynku w gospodarce jako bezwzględnej gry konkurentów [por. encyklika papieża Franciszka Laudato si’, n. 210].

6. Wzywamy do uwzględnienia w edukacji ekologicznej roli sumienia, kształtowania cnoty solidarności z innymi ludźmi, z Bogiem i wszystkimi istotami żywymi. Ucząc młode pokolenie odkrywania więzów łączących całe dzieło stworzenia, najpełniej pokazujemy wartość człowieka jako wrażliwego stróża zwierząt, ziemi i powietrza. Ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane, konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa. Nie da się utworzyć zdrowej i sprawiedliwej relacji z naturą bez odnowionego człowieka, obdarzonego wrażliwym sumieniem.

7. Przyłączamy się do głosu naszych pasterzy, aby chrześcijanie wszystkich wyznań troskę o ekologię włączyli w dialog ekumeniczny. Biskup Płocki dr Piotr Libera, popierając tę inicjatywę, zaproponował obchód Ekumenicznego Dnia Stworzenia w Polsce. „Mógłby on stać się wspaniałą okazją do dania świadectwa naszej wspólnej wierze w Boga jako Stwórcy, a także do przypomnienia o wspólnym zadaniu zachowania Bożego stworzenia. Przecież już w 2013 r. Kościoły w Polsce podpisały Wspólny Apel o ochronę stworzenia, bardzo mądry, potrzebny i konkretny dokument (…). Jakie to ważne tu, nad ciągle poranioną Wisłą, tu, pod dymami Petrochemii” – mówił Biskup w zborze ewangelickim w Płocku na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2017 r.

8. Deklarujemy chęć współpracy z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy zachowując właściwą hierarchię wartości, poświęcają czas, środki materialne i siły na ochronę przyrody w całym spektrum jej zagrożeń. Jedni stawiają poważne pytania wobec żywności modyfikowanej genetycznie i organizują sprzątanie ziemi, drudzy troszczą się o jakość powietrza i lasów, inni poruszeni cierpieniem zwierząt walczą o ich dobrostan w hodowli przemysłowej, w laboratoriach naukowych, w cyrkach itp. Na szacunek zasługują ci, którzy nie ulegając obsesyjnemu konsumpcjonizmowi, świadomie wybierają ekologiczne środki transportu, w swoim otoczeniu poszerzają zakres energii odnawialnej, ograniczają konsumpcję mięsa lub całkowicie z niej rezygnują.

9. Jako chrześcijanie chcemy włączyć się w proces mazowieckiego nawrócenia ekologicznego, które zakłada tak samo rachunek sumienia i żal z powodu zaniedbań i grzechów wobec dzieła stworzenia, jak i działania na rzecz trwałej zmiany, której skutkiem musi być nawrócenie społeczne. Na tej drodze duchowość chrześcijańska zaleca kontemplatywny styl życia, wstrzemięźliwość opartą na postawie wdzięczności za minimum konieczne do życia i sakramenty święte. W tych ostatnich dokonuje się taka przemiana natury wody, oleju, chleba, wina i ognia, że odsłania się nadprzyrodzona chwała Stworzyciela i Odkupiciela świata. W tym sensie sakramenty umożliwiają adorację dzieła stworzenia. Pozwala ona cieszyć się odpoczynkiem niedzielnym, docenić rodzinne spotkania przy stole, kochać słońce, księżyc, wiatr, wodę i ogień do tego stopnia, że dostrzeże się ich Stwórcę (por. św. Franciszek, „Pieśń słoneczna”).

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim