W dniach 23-30.07.2023 będzie obchodzony 24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jest to okazja do przypomnienia odpowiedzialności kierowców, rowerzystów i wszystkich użytkowników dróg. Proponujemy zatem teksty na ten czas adaptowane według zasad ekologii integralnej i współczesnego nauczania Kościoła. Oto modlitwy za kierowców, błogosławieństwa pojazdów, prośby do modlitwy wiernych oraz 10 zasad przypominających chrześcijańskie zasady postępowania na drogach, autostradach, cyklostradach i miejskich ulicach. By nasz miejski i drogowy ekosystem był lepszym niż dotychczas miejscem Wspólnego Domu.

 

Dekalog Kierowcy 2023

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

  1. Wybierając podróż autem osobowym zastanów się czy to konieczne, czy nie lepiej krótsze odcinki pokonać pieszo lub rowerem.
  2. Nie będziesz egoistą na drodze, zauważ, że oprócz Ciebie są inni! Nie będziesz agresywny czy wulgarny w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
  3. Pamiętaj o modlitwie. Kiedy wyruszasz w drogę, proś o Boże błogosławieństwo dla siebie i innych.
  4. Szanuj innych użytkowników dróg, pieszych, rowerzystów, rolników. Przestrzegaj przepisów drogowych.
  5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy, bezpieczny, przewidywalny. Dbaj o swoje zdrowie i samopoczucie w drodze.
  6. Dbaj o przyrodę, czystość wody, powietrza, mijanych lasów i pól. Swoje śmieci zabieraj ze sobą!
  7. Nie bądź brawurowy. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  8. Dbaj o stan techniczny auta, wybieraj rozwiązania ekologiczne i przyjazne dla środowiska.
  9. Pomagaj potrzebującym na drodze, bądź uważny, cierpliwy i empatyczny dla innych.
  10. Bądź wdzięczny za każdy dzień życia i każde dobro.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię.
Pan z wami. I z duchem twoim.
Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.
Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.
Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Albo:

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz.
Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tymi pojazdami. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Panie Boże, bądź skłonny do wysłuchania naszych modlitw i pobłogosław ten pojazd Twoją świętą ręką. Wyznacz świętych aniołów jako eskortę, która zawsze będzie osłaniać jego pasażerów i uchroni ich od wypadków. I jak kiedyś przez diakona Filipa, dałeś wiarę i łaskę Etiopczykowi siedzącemu w swoim powozie czytającemu Pismo Święte, tak teraz wskaż drogę do zbawienia Swoim sługom, abyśmy wzbogaceni Twoją łaską dążyli do dobrych uczynków i po wszelakich sukcesach i porażkach tego żywota, dostąpili pewnego szczęścia w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem twoim.

Bóg w Trójcy Świętej jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie. Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg i wieczna wspólnota dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i bliźnich. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami i prowadził nas do celu podróży i życia.
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty.  Amen

PROŚBY

Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, wiodącą nas do wiecznej Ojczyzny. Wołajmy wspólnie: Prowadź nas, Panie, drogą swych przykazań.

Panie Jezu, Ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś wśród ludzi, dzieląc ich troski, trudy i niedostatki,
- spraw, abyśmy wspierani Twoją obecnością, postępowali drogą miłości i życzliwości.

Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości, głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych,
- przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiaj nas i świat cały swoim miłosierdziem.

Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów żeglujących po morzu i wybawiałeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa,
- bądź zawsze z nami pośród nawałnic tego świata, daj siły na czas kryzysu ekologicznego i klimatycznego.

Panie Jezu, Ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus,
- błogosław nam w czasie podróży, ucz uważności i swoimi słowami rozpalaj nasze serca.

Panie Jezu, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie różnymi drogami życia zdążali do domu Twojego Ojca,
- spraw, aby wszyscy kierowcy rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i szanowali innych.

Panie Jezu, Ty poleciłeś naśladować Samarytanina, który ratował poranionego,
- spraw, abyśmy umieli dostrzec potrzebujących i ubogich na drogach naszego życia.

Panie Jezu, Ty nas jako dzieci oddałeś w opiekę swojej Matce,
- za Jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy kiedyś mogli Cię oglądać i radować się zawsze z Tobą.

Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością, zaszczep w nasze serca ducha braterstwa. Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju. Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata, bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen. Niech nasze serce otworzy się na wszystkie ludy i narody ziemi, by rozpoznać dobro i piękno, które zasiałeś w każdym z nich, aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów, wspólnych nadziei. Amen. (Modlitwa z encykliki Fratelli tutti)

opr. sj