Jeśli już nic nie mogę zrobić, to chociaż się pomodlę… myśli wielu z nas. Ale modlitwa to ważne działanie, to czyn łączący wszystkie wymiary ekologii integralnej, niebo i ziemię, nas z naszymi bliźnimi i z wszystkimi mieszkańcami planety. Naszą odpowiedzią na apel Franciszka, aby treści jego eko-encykliki przełożyć na praktykę życia chrześcijańskiego, może być CZAS DLA STWORZENIA. Towarzyszy on światowemu dniu modlitw o ochronę świata stworzonego. Jego celem jest refleksja jak dbamy o świat Boży dar? A dziękując za Stworzenie, chcemy przepraszać za nasze grzechy i prosić Boga o Jego miłosierdzie i błogosławieństwo…

6 sierpnia 2015 w specjalnym dekrecie Franciszek pisał: To okazja, aby podziękować Bogu za wspaniałe dzieło, które Bóg powierzył naszej opiece, błagać o Jego pomoc w ochronie stworzenia, jak i Jego przebaczenie za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy… Upraszam dla tej inicjatywy wstawiennictwa Maryi, Matki Bożej i świętego Franciszka z Asyżu, którego pochwała stworzeń inspiruje tak wiele mężczyzn i kobiet dobrej woli do życia w chwale Stwórcy i poszanowania stworzenia.

Kościół ustanawiając światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego, zachęca nas do „głębokiego nawrócenia duchowego” oraz refleksji nad przyczynami kryzysu ekologicznego.  Realizujemy go w Polsce oddolnie od 2016, promując duchowy wymiar społecznego nauczania współczesnego Kościoła. Pierwsza próba przyniosła 14 celebracji w 8 diecezjach. W kolejnym 2017 r. wiemy o 12 celebracjach w 7 diecezjach, ale dystrybuowane materiały dotarły do wielu zainteresowanych chrześcijańską troską o Stworzenie.

Celem „Czasu dla Stworzenia” jest skłonienie do odpowiedzi na pytania o to, jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Jak zachowujemy się wobec przyrody, wobec roślin i zwierząt? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie? – Chcemy zatem, dziękując za Stworzenie, przepraszać za nasze grzechy i prosić Dobrego Boga o Jego miłosierdzie…

W tym roku na czwarty Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, świętowany w jedności z naszymi prawosławnymi braćmi i siostrami przy wsparciu innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, Franciszek zwraca uwagę na kwestię wody, podstawowego dobra, które należy chronić i udostępnić wszystkim. 29 sierpnia 2018 mówił: „Jestem wdzięczny za różne inicjatywy, jakie w różnych miejscach przygotowały Kościoły partykularne, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia kościelne. Zapraszam wszystkich w sobotę do wspólnej modlitwy w intencji naszego wspólnego domu.”

Zawsze w centrum jest nasza modlitwa. Propozycję specjalnego nabożeństwa znajdziesz na naszym portalu
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA o w tym roku zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu, o troskę o wodę i jej jakość, o cieki i zbiorniki wodne oraz o oszczędność w gospodarowaniu zasobami wody.

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka proponujemy CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION w dniach 15 września – 15 października i zapraszamy do organizowania spotkań modlitewnych w swych parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak
Centralną celebrację organizujemy tym razem w Łodzi w niedzielę po św. Franciszku czyli 7.10.2018. Szczegóły wkrótce…
o. Stanisław Jaromi