biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Jan Paweł II skierował przesłanie do patriarchy Bartłomieja I z okazji V sympozjum poświęconego religii, nauce i środowisku, które odbyło się w czerwcu 2003 r. na pokładzie statku pływającego po Morzu Bałtyckim. Jego temat to: „Morze Bałtyckie – wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność”. Celem sympozjum było doprowadzenie do powstania wspólnego ruchu na rzecz ochrony stworzenia. Nawiązywało ono do poprzednich wydarzeń tego typu, poświęconych Morzu Egejskiemu, Morzu Czarnemu, Dunajowi i Morzu Adriatyckiemu. W obradach wziął udział kard. Roger Etchegaray, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, jako członek komitetu honorowego. Kard. Edward Idris Cassidy uczestniczył w zebraniu plenarnym, które odbyło się w Sztokholmie. Na poprzednim sympozjum, poświęconym Morzu Adriatyckiemu, Jan Paweł II i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację o obowiązku ochrony dzieła stworzenia. Poniżej zamieszczamy przekład z j. angielskiego przesłania Jana Pawła II.

Podczas audiencji generalnej 24.09.2003 r. Jan Paweł II ponownie rozważał psalm 8, będący uwielbieniem Stwórcy, który uczynił świat i oddał go człowiekowi, aby był jego „chwałą i czcią”. Jesteśmy niczym ziarenka w nieskończoności, a to właśnie człowieka Bóg uczynił koroną stworzenia. „Psalm [ten] uświadamia nam naszą wielkość, ale także odpowiedzialność wobec stworzenia” – mówił papież. Jednocześnie Ojciec Święty zachęca nas do radowania się pięknem stworzenia i troski o jego zachowanie.

Jan Paweł II rozważając kantyk św. Pawła z Listu do Kolosan, podkreśla, że apostoł przedstawia w nim Chrystusa jako Pana kosmosu. Przez Niego bowiem, w Nim i dla Niego wszystko zostało stworzone. Cały otaczający nas świat, a szczególnie człowiek nosi w sobie ślad odwiecznego Słowa Bożego i już samym swym istnieniem świadczy o Bogu i Jego miłości. Przez Jezusa nastąpiło odkupienie świata, a dzieje ludzkości zostały wpisane w historię zbawienia. Dlatego Chrystus jest źródłem harmonii i pokoju dla całej ludzkości. On sprawia, że człowiek nie jest tylko jednym z elementów czasu i przestrzeni, ale że jego życie jest wpisane w pełne mądrości i miłości zbawcze plany Boga.

Orędzie na 40. Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1.01.2007 r., papież Benedykt XVI zatytułował „Osoba ludzka sercem pokoju” i poświęcił obronie personalistycznej wizji człowieka wobec licznych współczesnych zagrożeń. Podjął też niełatwy problem zaopatrzenia w energię i przeciwstawił się takim koncepcjom ideologicznym, antropologicznym i teologicznym, które zawierają zalążki wrogości i przemocy, a tym samym niszczą świat przyrody i człowieka.

św. Franciszek z wilkiem z GubbioTERRA MATER to włoska organizacja propagująca franciszkański stosunek do przyrody. W dniach 24-27.09 2007 r. zorganizowano IV Międzynarodową Konferencję TERRA MATER. Jej uczestnicy zaprezentowali franciszkański punkt widzenia na kwestie dotyczące zatrważającej sytuacji naszej planety, podkreślając, że franciszkańskie przesłanie ma niesłychaną moc. Podkreślono wagę wielu tematów, m.in. konieczności pogłębienia ludzkiej odpowiedzialności, podjęcia odpowiednich decyzji politycznych, prowadzenia edukacji środowiskowej czy większego uwrażliwienia na los zwierząt. Prezentujemy pełny tekst Karty z Gubbio 2007.

Zadanie „czyńcie ją [ziemię] sobie poddaną” nigdy nie oznaczało: „uczyńcie z niej niewolnika”, lecz raczej było poleceniem, by strzec stworzenia i rozwijać dary; współpracować czynnie w dziele Bożym, w ewolucji, którą On zapoczątkował na świecie, tak aby dary stworzenia zostały docenione, a nie podeptane czy zniszczone – mówił papież Benedykt XVI 6 sierpnia 2008 r. na spotkaniu z duchownymi w Bressanone. Publikujemy pytanie zadane przez teologa Karla Golsera i odpowiedź papieża mówiącą o relacji między stworzeniem a odkupieniem oraz o stosunku chrześcijanina do świata.

Orędzie papieża Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Pokoju o jakże znaczącym tytule „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia” to to niezmiernie istotna papieska wypowiedź na tematy ekologiczne. Ojciec Święty podkreśla, że obok niebezpieczeństw zagrażających pokojowi i integralnemu rozwojowi człowieka, takich jak wojny, międzynarodowe i regionalne konflikty, terroryzm, łamanie praw człowieka, zasadnicze znaczenie dla pokojowego współżycia ludzkości ma ochrona dzieła stworzenia. Papież nawiązuje do opublikowanego w 1 stycznia 1990 r. pokojowego orędzia „Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem” i zwraca uwagę na aktualność apelu Jana Pawła II, który mówił o kryzysie ekologicznym i podkreślał, że ma on charakter głównie etyczny, wskazując na „pilną potrzebę moralną nowej solidarności”. 

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju o wymownym tytule Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia to najobszerniejsza wypowiedź papieża Benedykta XVI na tematy ekologiczne. Czytamy w nim, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego.

„W każdej epoce kobiety i mężczyźni, którzy poświęcili swoje życie Bogu w modlitwie – jak mnisi i mniszki – zakładali swoje wspólnoty w miejscach szczególnie pięknych, na terenach wiejskich, wzgórzach, dolinach, górach, na brzegach jezior lub morza, a nawet na małych wyspach” – powiedział papież Benedykt XVI w katechezie do pielgrzymów podczas audiencji generalnej w Castel Gandolfo 10.08.2011 r.  Miejsca te łączą w sobie dwa bardzo ważne elementy życia kontemplacyjnego: piękno stworzenia, które odwołuje do Stwórcy, oraz cisza zapewniana przez oddalenie od dużych miast i dróg”.

Pojawienie się ruchu ekologicznego było i pozostanie wołaniem o świeże powietrze. Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z przyrodą jest coś, co nie gra; że materia nie jest tylko materiałem, który mamy obrabiać, ale że sama ziemia zawiera w sobie własną godność, a my winniśmy kierować się jej wskazaniami. Doniosłość ekologii oczywiście nie podlega dyskusji, ale pamiętajmy, że istnieje także ekologia człowieka. Tymi tezami Papież Benedykt XVI zaskoczył swoich słuchaczy.

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI w swym orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2013 r., i dodaje: „Wszelkie naruszenie życia, zwłaszcza u jego początków, nieuchronnie powoduje nieodwracalne straty dla rozwoju, pokoju i ochrony środowiska”. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego oraz fragmenty orędzia papieża Benedykta XVI.

Publikujemy historyczny tekst apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia z 16.01.2013 r. podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju. To wyjątkowy dokument – przypomina, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka” i wzywa do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz mądrej ascezy poprzez unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnację z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań.

„Ogród mówi nam, że Bóg umieścił człowieka nie w dzikim lesie, ale w miejscu, które chroni, utrzymuje i wspiera” – przypomniał Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 6.02.2013 r. – „Człowiek musi rozpoznać świat nie jako swoją własność, którą może grabić i wyzyskiwać, ale jako dar Stwórcy, znak Jego zbawczej woli, dar, który należy pielęgnować i chronić, sprawiać, by wzrastał i harmonijnie się rozwijał, szanując go, śledząc jego rytym i logikę, według planu Boga. Prezentujemy fragmenty papieskiej katechezy.

Bądźmy „opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By jednak sprawować opiekę musimy też opiekować się samymi sobą! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha plamią życie! – wołał w homilii podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papież Franciszek. Nawiązując do powołania św. Józefa – jako opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła, który był opiekunem, bo umiał słuchać Boga, pozwalał się prowadzić Jego wolą i właśnie z tego względu był troskliwy o powierzone mu osoby, potrafił realistycznie odczytywać wydarzenia, był czujny na to, co go otacza, i potrafił podjąć najmądrzejsze decyzje – papież ciekawie podjął wątki ekologiczne.

Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia; aby zakwitły te obszary pustyni, które są w naszym sercu. Stańmy się kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój. Tak wołał w wielkanocnym orędziu „Urbi et orbi” papież Franciszek. Oto fragmenty przemówienia, które Ojciec Święty wygłosił w południe 31.03.2013 r. z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie.


Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji - stwierdził papież na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu. Podkreślił znaczenie tworzenia przestrzeni publicznej debaty, w której można wymieniać się pomysłami, informacjami, opiniami i mogą tworzyć się nowe więzi i formy wspólnoty. Czy media społecznościowe mogą sprzyjać ekologii komunikacji międzyludzkiej? Jakże ważne są te spostrzeżenia dzisiaj, w dobie pandemii, która znacznie zmieniła sposoby interakcji społecznej. Publikujemy treść orędzia papieża Benedytka XVI.

„Dziś chciałbym zająć się kwestią środowiska, o której już mówiłem przy różnych okazjach” – mówił 5.06.2013 r. papież Franciszek. – „Sugeruje mi to również dzisiejszy Światowy Dzień Środowiska, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który w stanowczy sposób przypomina o konieczności walki z marnotrawieniem i niszczeniem żywności”. Ojciec Święty z całą mocą podkreślił obowiązek szanowania i doglądania świata stworzonego. Prezentujemy pełny tekst papieskiej ekokatechezy.

 

Świat produkuje tyle żywności, że wystarczyłaby ona do wyżywienia wszystkich, a fakt, że tak wielu ludzi ginie z głodu, to prawdziwy skandal – powiedział papież Franciszek do uczestników sesji FAO obradującej w Rzymie na temat bezpieczeństwa żywnościowego w świecie. Spotkanie odbyło się 20.06.3013 r. w Watykanie i uczestniczyło w nim prawie 450 delegatów 38. Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Celem tego wydarzenia, odbywającego się w dniach 15-22.06 jest m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wspomagać te obszary globu, gdzie głód stanowi jeden z największych problemów do rozwiązania.

„Encyklika na cztery ręce” pisana przez wybitnego znawcę franciszkańskiej teologii Benedykta XVI i odnowiciela duchowości franciszkańskiej Franciszka jest w swej treści i duchu mocno franciszkańska. Zawiera też akcenty ekologiczne. Papieska katecheza o wierze zaczyna się od rozbudowanej „metafizyki światła”. Ukazuje „wielkie światło”, zdolne oświetlić życie ludzkie, naszą przestrzeń poznania i odróżnić dobro od zła, drogę prowadzącą do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku. Są też „małe światełka” i „iluzje światła”, właściwie niezdolne do rozświetlenia drogi i rozjaśnienia przyszłości. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego.

 

Mocny apel o strzeżenie Amazonii i całego stworzenia skierował papież Franciszek do brazylijskich biskupów na spotkaniu w Rio de Janeiro 27.07.2013 r. w czasie Światowych Dni Młodzieży. Mówił też m.in. o skutkach „bezlitosnej globalizacji” czy „intensywnej urbanizacji” i docenił brazylijski Kościół będący „wielką mozaiką kamyków, obrazów, form, problemów, wyzwań”. Chcę nie tyle skierować do was przemówienie formalne, ile podzielić się z wami pewnymi refleksjami – mówił papież do najliczniejszego episkopatu świata, liczącego 459 biskupów, którzy prowadzą duszpasterstwo na ogromnym obszarze Brazylii.

Centralnym punktem papieskiej pielgrzymki do Asyżu w dzień Patrona Ekologów 4.10.2013 r. była Msza św. przed bazyliką św. Franciszka z udziałem ponad 100 tys. osób. W homilii papież mówił o, jaką daje współczesnemu światu św. Franciszek i wołał: „szanujmy stworzenie, nie bądźmy narzędziami zniszczenia!”.  Przytaczamy pełny tekst papieskiej homilii, w której padły słowa: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom» (Mt 11,25). Pokój i dobro wszystkim!.

„Braterstwo podstawą i drogą do pokoju” – słowa wypowiedziane podczas inauguracji pontyfikatu powtarza papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1.01.2014 r. Ojciec Święty zauważa, że globalizacja zbliża nas, ale nie czyni nas braćmi, stąd postuluje nowe przemyślenie źródeł i efektów braterstwa we współczesnym świecie. Przypomina też w tym kontekście chrześcijańską wizję stworzenia. Oto omówienie jego pierwszego orędzia na Światowy Dzień Pokoju.

 

Papież Franciszek zwrócił uwagę na konieczność konkretnego wspierania i promowania rodziny, tworzenia kultury i przestrzeni spotkania, troski o ubogich i uchodźców. W noworocznej audiencji dla członków korpusu dyplomatycznego przypomniał o zjawiskach, które są „ciosem dla pokoju i skutkiem współczesnej kultury odrzucenia.  Marnowanie żywności, aborcje, dzieci wykorzystywane seksualnie i w konfliktach zbrojnych, handel ludźmi. Podkreślił rolę ochrony środowiska naturalnego: Chciałbym wspomnieć o innym ciosie dla pokoju, wypływającym z chciwej eksploatacji zasobów środowiska

Franciszek w katechezie z 21.05.2014 r. poświęcił swe rozważanie zdolnościom człowieka do coraz lepszego poznania rzeczywistości, odkrycia praw rządzących przyrodą i wszechświatem oraz do jego ochrony. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu, mówił: „Dbanie o świat stworzony to właśnie strzeżenie daru Bożego i mówienie Bogu: «Dziękuję, jestem stróżem świata stworzonego, ale po to, by dbać o jego rozwój, a nigdy po to, by niszczyć Twój dar». Taka musi być nasza postawa w stosunku do świata stworzonego: musimy go strzec, bo jeśli zniszczymy świat stworzony, świat stworzony zniszczy nas! Nie zapominajcie o tym”.

Ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Wzywamy wszystkich do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu – napisali Franciszek i Bartłomiej we wspólnej deklaracji z 25.05.2014 r. w Jerozolimie. Mówiąc o „uprawnionej różnorodności”, zachęcją do wspólnego działania na rzecz likwidacji głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów oraz budowania społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się zepchnięty na margines.

Zapowiedź wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i nadzieja na pokój na Bliskim Wschodzie, rozwój dialogu między wyznawcami judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, ekumeniczna deklaracja Ojca Świętego i Patriarchy Ekumenicznego – to pierwsze rezultaty wizyty papieża Franciszka w Ziemi Świętej. Doniesienia medialne skupiły się na skierowanej do prezydentów Palestyny i Izraela propozycji Franciszka, by wspólnie z nim zebrali się w Watykanie na modlitwie o pokój. Z kolei wielki rabin Izraela Dawid Lau poprosił papieża o zwołanie przywódców religijnych świata, by uroczyście potępili stosowanie przemocy w imię religii.

Papież Franciszek w dniach 13-18 sierpnia 2014 r. przebywał w kraju, który jest gospodarczym, kulturowym i religijnym fenomenem. Korea Południowa – 15. gospodarka świata – staje się krajem coraz bardziej chrześcijańskim. Tu katolicy stanowią 10,4 proc. (5,5 mln, a jeszcze 50 lat temu był to 1 proc.), a wszyscy chrześcijanie to prawie 30 proc. społeczeństwa. Zatem tu szczególnie mocno zabrzmiały słowa papieża o rozziewie między bogatymi a ubogimi, o bałwochwalczym kulcie bogactwa, władzy i przyjemności, o pozbawionych godności zarabiania na swój chleb powszedni.

Niech się Pan zlituje nad swym ludem, nad tymi, którzy doświadczają wielkiego ucisku, a także nad tymi, którzy powodują zniszczenie, by się nawrócili – mówił papież Franciszek w czasie Mszy św. na cmentarzu Campo Verano 1.11.2014. „Kiedy w pierwszym czytaniu słuchałem Anioła wołającego donośnym głosem do aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, pomyślałem, że my potrafimy wyrządzić ziemi większą szkodę niż aniołowie. I rzeczywiście to robimy. Zadajemy krzywdę stworzeniu, życiu, kulturze, wartościom, nadziei. I jak bardzo potrzebujemy mocy Pana Boga, aby powstrzymać tę szaleńczą niszczycielską pasję”.